Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz - OpenLEX

Babiarz Stefan (red.), Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 15 kwietnia 2021 r.
Autorzy komentarza:

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz

Autorzy fragmentu:

WPROWADZENIE

1. Regulacja działalności gospodarczej, poczynając od 1.01.1989 r., kiedy to weszła w życie ustawa z 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej , ulegała istotnym zmianom. Nie jest celem komentowanej ustawy przedstawienie zmian w tym zakresie, jednakże zauważyć trzeba, że jest to pierwszy akt prawny kompleksowo regulujący niełatwą problematykę zakończenia, a w zasadzie kontynuowania działalności gospodarczej zmarłego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Już na wstępie autorzy chcą podkreślić i docenić duży wysiłek legislacyjny w opracowaniu tak skomplikowanego zagadnienia.

Wymagał on dokonania weryfikacji i zmian w szeregu ważnych dla przedsiębiorców ustaw, dotyczących:

podatków i decyzji podatkowych;

prawa administracyjnego i decyzji administracyjnych (pozwolenia, zezwolenia i koncesje);

działalności regulowanej i wpisu do rejestru tej działalności.

Wprowadzenie do obrotu prawnego tak złożonego i skomplikowanego aktu prawnego musiało się wiązać z istotnymi błędami i uchybieniami legislacyjnymi, które autorzy w tekście komentarza zauważyli i o których napisali. Nie obniża to w żadnym razie pozytywnej oceny całego aktu prawnego, szczególnie w jego warstwie podatkowej i administracyjnej.

Do istotnych zagadnień opracowanych w komentarzu należy zaliczyć kwestie dotyczące:

pojęcia przedsiębiorstwa w spadku;

ustanowienia zarządu sukcesyjnego i charakteru zastępstwa prawnego zarządcy sukcesyjnego;

zasad zarządu sukcesyjnego, w tym odpowiedzi na pytanie, czy zarządca sukcesyjny jest przedsiębiorcą;

stosunków między właścicielami przedsiębiorstwa w spadku a zarządcą sukcesyjnym;

decyzji związanych z przedsiębiorstwem i sytuacji właścicieli przedsiębiorstwa w spadku w przypadku zbycia przedsiębiorstwa w spadku;

sytuacji prawnej spadkobierców wspólnika spółki cywilnej w przypadku jego śmierci i kwestii ustanowienia zarządcy sukcesyjnego;

odwołania zarządcy sukcesyjnego i wygaśnięcia zarządu;

przepisów zmienionych w art. 61–68, 72–78, 95, 105, 108, 124 u.z.s.;

przepisów przejściowych.

2. Celem komentarza jest przybliżenie – w formie możliwie najbardziej przystępnej i zrozumiałej – zasad następstwa prawnego spadkobierców, zapisobierców windykacyjnych i małżonka zmarłego przedsiębiorcy w ustanowieniu zarządu sukcesyjnego, zasad funkcjonowania zarządu sukcesyjnego, zasad płacenia podatków i innych należności publicznoprawnych, a także zasad sukcesji w przypadku decyzji administracyjnych związanych z przedsiębiorstwem i zbycia przedsiębiorstwa w spadku. Znaczna liczba zmienionych komentowaną ustawą ustaw świadczy o tym, jakie trudności wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Komentarz stara się te problemy przybliżyć i wyjaśnić.

Trzeba zwrócić uwagę, że na rynku wydawniczym i w piśmiennictwie brak jest szerszych opracowań zagadnienia sukcesji przedsiębiorstwa w spadku. Stąd też autorzy są przekonani, że komentarz będzie przydatny nie tylko zarządcom sukcesyjnym, ale i radcom prawnym, adwokatom, doradcom podatkowym, sędziom sądów powszechnych i administracyjnych. Komentarz uwzględnia stan prawny obowiązujący na dzień 15.04.2021 r.

Autorzy

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres przedmiotowy ustawy

1.

Cechą charakteryzującą tę ustawę jest to, że to pierwszy tej rangi akt prawny w Polsce, który w sposób kompleksowy normuje sytuację prawną przejęcia przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jako osoba fizyczna działalność gospodarczą, a wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). D. Malinowski nie bez racji nazywa ustawę (projekt) rewolucyjnym . Podobnie ustawę tę (projekt) ocenił A. Mariański, wskazując jednak na jego przemilczenia i niedostatki, takie jak: dziedziczenie przedsiębiorstwa przez kilku spadkobierców, podatkowe skutki przekazania przedsiębiorstwa fundacji, brak rozwiązania transferu praw pomiędzy przedsiębiorstwem w spadku a spadkobiercami . Można powiedzieć, że ustawa ta jest jakby przedłużeniem ustaw obowiązujących dotychczas w Rzeczypospolitej Polskiej, regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, a mianowicie:

ustawy z 23.12.1988 r. o działalności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX