Wybory samorządowe. Komentarz - OpenLEX

Augustyniak Monika, Bielecki Leszek, Ruczkowski Piotr, Wybory samorządowe. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2018
Stan prawny: 1 września 2018 r.
Autorzy komentarza:

Wybory samorządowe. Komentarz

Autorzy fragmentu:

Słowo wstępne

Opracowanie stanowi analizę przepisów Kodeksu wyborczego w zakresie samorządowej problematyki wyborczej. Pierwsza część Komentarza obejmuje wybrane zagadnienia regulacji wyborczych, mające szczególne znaczenie dla prawidłowego przeprowadzenia procesu wyborczego. Omówione zostały m.in. kwestie czynnego i biernego prawa wyborczego, ogólnych zasad wyborczych, rejestr i spis wyborców oraz protesty wyborcze.

Druga część Komentarza została poświęcona wyborom samorządowym do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawia m.in. zagadnienia dotyczące wyborów do organów rad/sejmików, zgłaszanie kandydatów na radnych oraz przepisy szczególne w zakresie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Trzecia część Komentarza prezentuje elementy procesu wyborczego monokratycznego organu wykonawczego w gminie. Zawiera ona także problematykę wygaśnięcia mandatu wójta. Całość opracowania wieńczy analiza przepisów karnych związanych z procesem wyborczym.

Komentarz obejmuje analizę nowych regulacji Kodeksu wyborczego wprowadzonych na mocy ustawy z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130) oraz zmiany wprowadzone ustawą z 15.06.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1349).

Komentarz jest skierowany do szerokiego grona Czytelników, od członków organów wyborczych, prawników praktyków, pracowników organów samorządowych po kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Materia została zaprezentowana w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Uwzględnia poglądy wyrażone w doktrynie oraz w piśmiennictwie prawa administracyjnego, zwłaszcza w kontekście procesu wyborczego w jednostkach samorządu terytorialnego. Całość materiału została wzbogacona aktualnym orzecznictwem sądowym w zakresie problematyki ustrojowej i wyborczej. Opracowanie obejmuje stan prawny na dzień 1.09.2018 r.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Wybory to podstawowy sposób realizacji zasady demokratycznego państwa prawa. W art. 169 ust. 2 i 3 Konstytucji RP ustrojodawca wskazuje, iż wybory do organów stanowiących są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym, a zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa Kodeks wyborczy. Natomiast zasady i tryb wyborów oraz odwoływania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego określa Kodeks wyborczy oraz ustrojowe ustawy samorządowe.

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22.12.2010 r., II OSK 2210/10, LEX nr 1251921, podkreślono, że: „Artykuł 62Konstytucji RP normuje czynne prawo wyborcze jako «prawo wybierania», odnosząc je do wszystkich postaci wyborów niezależnie od szczebla (parlamentarne, referendum, samorządowe) czy charakteru oraz struktury wyłonionych w ten sposób reprezentantów/organów. Przynależność uregulowanej tak sytuacji do podmiotowych praw konstytucyjnych nie może...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX