Militz Małgorzata (red.), VAT. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy

Komentarze
Opublikowano: WK 2015
Stan prawny: 1 lutego 2015 r.
Autorzy komentarza:

VAT. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Prawo podatkowe jest dziedziną obszerną, o dużej zmienności przepisów, których liczba wskazuje na tendencję wzrostową . Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług bez wątpienia w szczególności wyróżniają się w gałęzi prawa podatkowego. Zagadnienia dotyczące tego podatku są bowiem przez większość osób, które zajmują się nim na co dzień, odbierane jako trudne, skomplikowane, a często wręcz niezrozumiałe. W tej sytuacji trafne są więc wypowiedzi największego autorytetu w dziedzinie VAT, prof. Bena J.M. Terry'ego, że „przedsiębiorcy muszą przedzierać się przez splątany niczym spaghetti gąszcz przepisów, żeby dowiedzieć się jaki jest rzeczywisty zakres ich obowiązków podatkowych” .

Ten stan rzeczy bez wątpienia spowodowany jest wieloma okolicznościami. Wystarczy wskazać chociażby na te najważniejsze – że podatek ten jest podatkiem zharmonizowanym, że nie jest możliwe jego prawidłowe rozumienie bez znajomości zasad systemu VAT, kontekstu unijnego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W gąszczu wątpliwości dla wielu podatników, doradców podatkowych czy też pracowników organów podatkowych pomocne (a czasem wręcz jedyną wskazówką) jest bogate orzecznictwo krajowych sądów administracyjnych. Z uwagi na fakt, że sądy krajowe orzekają także w sprawach skarg na interpretacje indywidualne wydawane przez Ministra Finansów – jako organu interpretującego przepisy prawa podatkowego – ilość spraw, z jakimi przyszło się zmierzyć sądom, jest ogromna. To sprawia, że dla podatników i wszystkich innych osób, które na co dzień zajmują się podatkiem od towarów i usług, jest to nieoceniona skarbnica wiedzy. W wydawanych wyrokach sądy administracyjne wskazują prawidłowe rozumienie przepisów dotyczących VAT, szczegółowo wyjaśniają powody podjęcia takiego rozstrzygnięcia, a to bez wątpienia przyczynia się do pewnej stabilizacji czy też bezpieczeństwa w zakresie stosowania przepisów o VAT. I pomimo że w Polsce nie obowiązuje system common law, to coraz częściej wydawane wyroki mają charakter precedensów, które stanowią o wyznaczeniu nowej linii orzeczniczej, a czasem przyczyniają się nawet do podjęcia przez ustawodawcę działań w celu zmiany przepisów .

Grupa Autorów, składająca się z doradców podatkowych oraz sędziów, podjęła się bardzo trudnego zadania: z ogromnej liczby dostępnych w elektronicznej bazie wyroków (www.orzeczenia.nsa.gov.pl) wybrano te najbardziej istotne, precedensowe, a jednocześnie odnoszące się – w miarę możliwości – do zagadnień budzących najwięcej wątpliwości czy kontrowersji.

Zbiór orzeczeń został przygotowany według konstrukcji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Autorskie tezy wyroków – zarówno sądów administracyjnych pierwszej instancji, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego – przedstawiono w odniesieniu do poszczególnych artykułów w kolejności chronologicznej, od najstarszego do najnowszego. Niektóre z tych tez zostały opatrzone krótkim komentarzem autorskim, którego celem było przybliżenie stanu faktycznego danej sprawy czy też wskazanie motywów rozstrzygnięcia – tak, aby przedstawiona teza wyroku była dla Czytelnika bardziej zrozumiała i przejrzysta. Prezentowany zbiór tez orzeczeń jest inny niż dotychczasowe. W pracy nie przedstawiono bowiem tez orzeczeń sformułowanych przez sądy, lecz zastąpiono je tezami własnymi Autorów, wskazującymi na podstawowe, wiodące kwestie rozstrzygnięte w danym orzeczeniu. Należy podkreślić, że zamierzeniem Autorów było stworzenie podręcznej bazy wyroków sądów krajowych dotyczących VAT. Autorzy mają jednocześnie nadzieję, że taka forma prezentacji (wraz z niewielkimi rozmiarami książki) spotka się z aprobatą wszystkich, którzy zajmują się podatkiem VAT.

Na zakończenie, jako redaktor publikacji, chciałabym podziękować wszystkim autorom za to, że zgodzili się być współtwórcami tej publikacji, a także za trud i zaangażowanie, jakie włożyli w jej powstanie.

Małgorzata Militz

Redaktor

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 18 lutego 2009 r., I SA/Kr 1560/08, LEX nr 499958 (prawomocny)

Podatek VAT jest podatkiem terytorialnym, co oznacza, że jest on naliczany od transakcji, które mają miejsce, bądź traktowane są jako mające miejsce na ściśle określonym terytorium. W przypadku gdy wykonanie danej czynności opodatkowanej będzie miało miejsce poza określonym terytorium, czynność ta nie będzie, co do zasady, podlegała opodatkowaniu w danym kraju.

Ustawa VAT reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, stanowiącym dochód budżetu państwa. Oznacza to, że jej przepisy mają zastosowanie wyłącznie do opodatkowania tym podatkiem a nie do innych podatków czy danin publicznoprawnych.

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2013 r., I SA/Lu 827/12, LEX nr 1426588 (prawomocny)

Pomimo że ustawa o VAT reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, stanowiącym dochód budżetu państwa, zaś podatkiem od wartości dodanej jest "podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX