Lewandowski Robert, Maruchin Wojciech, Stolfa Maciej, VAT. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: ABC 2003
Stan prawny: 15 marca 2003 r.
Autorzy komentarza:

VAT. Komentarz

Autorzy fragmentu:

OD AUTORÓW

Ustawa o podatku od towarów i usług obowiązuje już niemal dziesięć lat, a mimo to wzbudza nadal wiele kontrowersji. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest - szczególnie zauważalna w latach 1993-1997 - aktywność Ministerstwa Finansów w zakresie wydawania wyjaśnień przepisów do komentowanej ustawy, spowodowana wątpliwościami, jakie pojawiały się w procesie interpretowania przepisów zarówno po stronie przedstawicieli aparatu skarbowego, jak i doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów NSA. Ze względu na fakt, iż wyjaśnienia Ministerstwa Finansów odegrały istotną rolę w procesie stosowania przepisów VAT, postanowiliśmy zamieścić znaczną ich część w całości. Ma to nie tylko walor praktyczny, lecz również poznawczy dla osób, które są dopiero na etapie akademickiej nauki prawa podatkowego. Świadomie nie zawsze odnosiliśmy się w komentarzu do przedstawianych wyjaśnień Ministerstwa Finansów, gdyż cechą "prawa powielaczowego" jest brak gwarancji jego stabilności. Postanowiliśmy zatem - co do zasady - dokonywać interpretacji komentowanych przepisów na podstawie zasad wykładni językowej, celowościowej i systemowej, nie podejmując próby uzupełniania luk w prawie bazowym, które starało się usunąć Ministerstwo Finansów poprzez swoje wyjaśnienia skierowane do organów skarbowych i podatników. Przygotowując komentarz do kluczowych, naszym zdaniem, przepisów ustawy wykorzystaliśmy, poza praktycznymi wskazówkami wypływającymi z naszej działalności doradczej, także najistotniejsze orzeczenia NSA odnoszące się do analizowanych przez nas problemów.

Komentarz nasz odnosi się do wszystkich dotychczas uchwalonych i obowiązujących nowelizacji. Uwzględnia zatem stan prawny na dzień 1 marca 2003 r.

Mamy nadzieję, że publikacja spełni oczekiwania nie tylko praktyki, lecz także sędziów NSA, pracowników organów skarbowych oraz wykładowców wyższych uczelni i studentów.

Autorzy fragmentu:
Art. 1

Podatek od towarów i usług zastąpił - co do zasady - z dniem 5 lipca 1993 r. do tej pory obowiązujący podatek obrotowy. Zakresem regulacji ustawowej objęto trzy zasadnicze formy podatku tj.: podatek od towarów i usług o powszechnym zasięgu, podatek graniczny - zwany również importowym ze względu na jego pobór w związku z dokonywanym importem towarów i podatek akcyzowy, dotyczący wyłącznie wyrobów określonego rodzaju, wskazanych w załączniku nr 6 do ustawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX