Borszowski Paweł, Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2012
Stan prawny: 20 września 2012 r.
Autor komentarza:

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1. Zakres regulacji - uwagi ogólne

2. Istota zryczałtowanego podatku dochodowego

3. Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

4. Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu określonych umów

5. Osoby duchowne

1. ZAKRES REGULACJI - UWAGI OGÓLNE

Zakres regulacji w obecnym kształcie normatywnym obowiązuje od 1 stycznia 2004 r. W poprzednim stanie prawnym ustawodawca wskazywał w pkt 2 art. 1 u.z.p.d.o.f. na osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej a osiągające przychody z tytułu tych umów, które także w obecnym kształcie normatywnym stanowią źródło przychodów wymienione w pkt 2 art. 1u.z.p.d.o.f. W stanie prawnym do 1 stycznia 2004 r. prawodawca wskazywał także oddzielnie osoby fizyczne wykonujące wolne zawody jako podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W obowiązującej regulacji podmioty te stanowią szeroką grupę osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Słusznie zatem ustawodawca...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX