Bartosiewicz Adam, Kubacki Ryszard, Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: ABC 2011
Stan prawny: 1 stycznia 2011 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Komentarz

Autorzy fragmentu:

WPROWADZENIE

Osoby fizyczne osiągające dochody są opodatkowane przede wszystkim na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.).

Niektórzy wszakże podatnicy - osiągający przychody z działalności gospodarczej, z najmu lub dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze - mogą wybrać opodatkowanie tychże przychodów w formach zryczałtowanych, tj. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową. Zryczałtowana forma opodatkowania dostępna jest także dla osób duchownych osiągających przychody z wykonywania funkcji duszpasterskich.

Regulacje dotyczące tych form opodatkowania zawarte są w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Cechy zryczałtowanych form opodatkowania powodują, że mogą być one wyjątkowo atrakcyjne dla niektórych podatników. Podatnicy, których działalność cechuje się wysoką rentownością (wysoki udział zysku w przychodach), mogą być zainteresowani opodatkowaniem w tej formie z uwagi na obniżenie rzeczywistych obciążeń podatkowych (w porównaniu z opodatkowaniem na zasadach ogólnych). Dla innych podatników zaletą może być z kolei możliwość prowadzenia - przy opodatkowaniu w tej formie - znacznie prostszej ewidencji podatkowej.

Sprawia to, że ze zryczałtowanych form opodatkowania, o których mowa, korzysta wielu podatników.

Nie ma tymczasem na rynku wydawniczym aktualnego komentarza do przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Niewiele jest także innych publikacji, które kompleksowo dotyczyłyby tematyki opodatkowania w formach zryczałtowanych.

Wydaje się, że problematyka zryczałtowanych form opodatkowania traktowana jest w piśmiennictwie dosyć marginalnie. Tymczasem takie podejście zdaje się być nieuzasadnione. W tych formach opodatkowanych jest wielu podatników. Przepisy komentowanej ustawy nastręczają zaś wielu trudności interpretacyjnych.

W związku z powyższym zarówno podatnicy opłacający podatki w formach zryczałtowanych, jak i podmioty zawodowo zajmujące się rozliczeniami podatkowymi takich podatników mogą spotykać się z wieloma trudnościami i wątpliwościami dotyczącymi regulacji prawnych traktujących o zryczałtowanych formach opodatkowania.

Niniejsza publikacja stanowi klasyczny (artykułowy) komentarz do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Autorzy wyczerpująco i szczegółowo - posiłkując się przy tym poglądami wypowiadanymi w orzecznictwie sądowym oraz w doktrynie - omawiają poszczególne przepisy ustawy dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów osób duchownych.

Komentarz jest skierowany przede wszystkim do osób profesjonalnie zajmujących się prawem podatkowym: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, właścicieli biur rachunkowych. Powinien być również przydatny dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą, jak i wszelkich osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką podatkową.

Szczecin, grudzień 2010 r.

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)[Zakres opodatkowania]

1.

Komentowany artykuł, będący pierwszą jednostką redakcyjną ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), określa jej zakres. Wskazuje on, że w niniejszej ustawie uregulowane zostało opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne, wymieniając te przychody.

Zryczałtowane opodatkowanie na zasadach określonych w komentowanej ustawie ma zastosowanie do przychodów z niektórych źródeł osiąganych przez osoby fizyczne. Są to odpowiednio:

1)

przychody z działalności gospodarczej,

2)

przychody z tytułu - zawieranych poza działalnością gospodarczą - umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,

3)

przychody osób duchownych z tytułu osobiście wykonywanej działalności w tym charakterze (rodzaj przychodów z działalności wykonywanej osobiście).

2.

Ustawa została uchwalona dnia 20...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX