Kopeć Marcin (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WK 2016
Stan prawny: 5 sierpnia 2016 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Oddawany do rąk czytelnika komentarz do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty został przygotowany przez praktyków wykonujących zawody prawnicze. Celem tak dobranego grona autorów było ukazanie komentowanej materii od jak najbardziej praktycznej strony, z uwzględnieniem dorobku teorii prawa, bogatej literatury przedmiotu oraz najbardziej aktualnego orzecznictwa sądowego.

W niniejszym opracowaniu położono szczególny nacisk na omówienie przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które mają charakter administracyjnoprawny. Wskutek licznych nowelizacji, wprowadzających zmiany w przepisach dotyczących egzaminów lekarskich i kształcenia podyplomowego, udział regulacji o charakterze administracyjnoprawnym w komentowanym akcie prawnym uległ znacznemu zwiększeniu. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty stanowi dziś, w swojej przeważającej części, element materialnego prawa administracyjnego.

Takie usytuowanie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty uprawnia do jej porównania z innymi ustawami, które regulują funkcjonowanie zawodów zaufania publicznego. Autorzy niniejszego komentarza z takiego zabiegu często korzystali, co okazało się w szczególności pomocne przy prawnej kwalifikacji poszczególnych czynności organów samorządu zawodowego oraz innych podmiotów administrujących, których kompetencje zostały określone w ustawie. W opracowaniu podjęto próbę jednoznacznej kwalifikacji tych czynności umiejscowionych w różnych fragmentach ustawy.

W komentarzu uwzględniono zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, która po raz kolejny dokonała obszernej nowelizacji w zasadach dotyczących egzaminów medycznych i kształcenia podyplomowego. W treści komentarza uwzględniono również zmiany, które wejdą w życie 1 maja 2017 r.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Artykuł 1 u.z.l., zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908 z późn. zm.), określa krąg osób, których ustawa dotyczy (zakres podmiotowy ustawy) oraz zakres spraw regulowanych ustawą (zakres przedmiotowy ustawy).

2.

Od strony podmiotowej komentowana ustawa dotyczy osób zamierzających wykonywać oraz wykonujących zawody lekarza i lekarza dentysty.

3.

Zawód lekarza i lekarza dentysty kwalifikuje się do szerszej kategorii – zawodu medycznego. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) przez pojęcie osoby wykonującej zawód medyczny rozumie się osobę uprawnioną, na podstawie odrębnych przepisów, do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX