Góral Zbigniew, Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Komentarz, [w:] Prawo pracy

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2001
Stan prawny: 1 października 2001 r.
Autor komentarza:

Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Komentarz, [w:] Prawo pracy

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

NOTA REDAKCYJNA

Komentarz uwzględnia przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400), które utraciły moc na podstawie art. 166 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175) z dniem 1 września 2003 r.

Komentarz uwzględnia przepis art. 1 niniejszej ustawy w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej przez art. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 74, poz. 675) z dniem 1 maja 2004 r.

Art. 1. 1. Ustawa określa zadania państwa w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy.

2. Ustawa ma zastosowanie do:

1) obywateli polskich zamieszkałych w Polsce, poszukujących i podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych;

2) cudzoziemców...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX