Rakoczy Bartosz, Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 marca 2008 r.
Autor komentarza:

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie zasługuje na komentarz z kilku powodów. Po pierwsze - i co najważniejsze - jest to pierwsza tego typu ustawa w systemie prawa polskiego. Nie oznacza to, że zagadnienie szkód w środowisku nie było do tej pory regulowane. Kwestie te regulują inne przepisy o charakterze ogólnym [Np. art. 435 k.c., który odnosi sie przecież do znacznie szerszego zakresu stanów faktycznych niż szkody w orodowisku, do tych szkód bedzie miał z pewnością zastosowanie]. Ponadto zagadnienia szkód w środowisku są przedmiotem regulacji ustawyz 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 powoływana dalej jako Prawo ochrony środowiska). Reguluje ona nie tylko zasady prawa ochrony środowiska, ale także zagadnienia dotyczące odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej [Na temat relacji pomiedzy aktami prawnymi regulującymi problematykę szkód w środowisku zob. dalej]. Jednak w komentowanej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX