Tomaszewska Barbara, Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Stan prawny: 1 kwietnia 2022 r.
Autor komentarza:

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:

Wstęp

Realizatorami zadań z zakresu działalności socjalnej są pracodawcy, na których nałożone zostały konkretne obowiązki wynikające z przepisów ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.). Pracodawcy, dostarczając środki do realizacji działalności socjalnej, stali się jednocześnie administratorami funduszu realizującymi konkretne cele i zadania wynikające z komentowanej ustawy.

Komentarz wskazuje sposoby realizacji zadań i obowiązków związanych z działalnością socjalną rozumianą jako usługi świadczone na rzecz wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi, pomocy materialnej i wsparcia na cele mieszkaniowe. W publikacji zawarto odpowiedzi na pytania najczęściej pojawiające się w trakcie prowadzenia działalności socjalnej w przedsiębiorstwie.

Niniejsze opracowanie wyjaśnia sposób postępowania w sytuacji przejęcia pracowników i likwidacji zakładu pracy. W publikacji podkreślono znaczenie współpracy ze związkami zawodowymi i przedstawicielem pracowników oraz wyjaśniono wątpliwości, jakie pojawiają się przy stosowania kryterium socjalnego.

Komentarz skierowany jest do pracodawców, pracowników i innych osób zajmujących się działalnością socjalną w przedsiębiorstwie.

Barbara Tomaszewska

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.[Obowiązek pracodawcy – zaspokajanie bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników]

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest dobrowolnym funduszem na poziomie zakładu pracy, jego podstawowym zadaniem jest sfinansowanie przez pracodawcę pomocy socjalnej między innymi na rzecz pracowników i ich rodzin. W przepisach ustawy określono zasady tworzenia funduszu i zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu oraz na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych. Użycie pojęcia socjalny utożsamiane jest z zaspokajaniem potrzeb bytowych, materialnych i kulturalnych uprawnionych osób. Określenie zasad gospodarowania funduszem oznacza sposób podejmowania decyzji związanych z wydatkowaniem środków finansowych i sposobem ich gromadzenia. Świadczenia jakie uzyskuje pracownik z funduszu socjalnego nie są elementem stosunku pracy nie są wynagrodzeniem pracę a wręcz przeciwnie powinny być niezależne od wyników i jakości wykonywanej pracy. Zarówno w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX