Tetera-Jankowska Maria, Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Stan prawny: 1 lutego 2022 r.
Autor komentarza:

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

I.Uwagi ogólne

1.Charakter ustawy

Ustawa z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 176) należy do jednej z wielu ustaw funkcjonujących w polskim systemie prawnym, tzw. specustaw, czyli ustaw stanowiących podstawę do skorzystania z ekstraordynaryjnego trybu dla realizacji inwestycji, w tym przypadku inwestycji drogowych. Polski system prawa nie definiuje pojęcia „specustawa”, posługuje się nim natomiast zarówno orzecznictwo, jak i doktryna. Przez specustawę należy rozumieć „ustawę regulującą w sposób szczególny konkretną dziedzinę, zwykle ze względu na nieefektywność regulacji ogólnych lub procesów administracyjnych w danym obszarze. Akt normatywny, który na pewien czas wyłącza obowiązywanie (stosowanie) obowiązujących przepisów. Uchwalana w takim samym trybie jak inne ustawy, lecz ma pierwszeństwo przed innymi ustawami” (zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Specustawa, dostęp: 17.12.2021 r.).

Specustawie, jako aktowi...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX