Kostrzewa Piotr, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Stan prawny: 1 stycznia 2014 r.
Autor komentarza:

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Do końca 1998 r. mieliśmy do czynienia z jednym ubezpieczeniem społecznym. Reforma systemu zabezpieczenia społecznego, która weszła w życie z początkiem 1999 r., doprowadziła do wyodrębnienia, w zależności od ryzyka ubezpieczeniowego, przed którym chroni: ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych, ubezpieczenia chorobowego oraz ubezpieczenia wypadkowego. Każde z tych ubezpieczeń społecznych ma na celu ochronę ubezpieczonego przed określonym ryzykiem.

2.

Ubezpieczenie emerytalne chroni przed ryzykiem starości, z którym wiąże się zakończenie działalności zarobkowej. Z tego ubezpieczenia wypłacana jest emerytura. Natomiast ubezpieczenia rentowe mają na celu zabezpieczenie ubezpieczonego przez takimi ryzykami, jak trwała niezdolność do pracy czy też utrata żywiciela. Z tytułu ubezpieczeń rentowych przysługują ubezpieczonemu takie świadczenia, jak renta z tytułu niezdolności do pracy czy też renta rodzinna.

3.

Rolą ubezpieczenia chorobowego jest ochrona ubezpieczonego na wypadek...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX