Wantoch-Rekowski Jacek (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2015
Stan prawny: 1 października 2014 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz

Autorzy fragmentu:

WSTĘP

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, kluczowa dla zagadnień dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym, ustalania składek i podstaw ich wymiaru czy rozliczania i opłacania składek, od ponad 15 lat nieustannie wywołuje liczne problemy interpretacyjne. Celem komentarza jest rozwiązanie kluczowym problemów, które dotyczą praktycznego stosowania tej ustawy przez płatników składek, ubezpieczonych, pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sędziów, radców prawnych, adwokatów, pracowników działów pracowniczych itd.

W celu przygotowania wartościowego komentarza zebrał się szeroki zespół autorów o uznanych kompetencjach i zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym, zarówno teoretyków (z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa podatkowego, prawa karnego czy finansów ubezpieczeń społecznych), jak i praktyków (radcy prawni, adwokat, sędzia). Niektórzy z nich posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Twórcy komentarza w bardzo dużym stopniu wykorzystali orzecznictwo sądów powszechnych, sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, jak również poglądy doktryny.

Zwracają uwagę dysproporcje dotyczące obszerności i szczegółowości komentarzy do poszczególnych artykułów. Jest to zabieg zamierzony, ponieważ celem autorów było przede wszystkim rozwiązanie praktycznych problemów, a nie prowadzenie skomplikowanych wywodów teoretycznych. Jako przykład można wskazać komentarz do art. 31, który – odsyłając do „odpowiedniego” stosowania wybranych przepisów ordynacji podatkowej – jest szczególnie skomplikowany dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i sądów powszechnych. Trudu rozwikłania problemów „odpowiedniego” stosowania ordynacji podatkowej do należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne podjął się specjalista prawa podatkowego (pracownik naukowy), a jednocześnie praktyk – radca prawny, członek SKO, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego – dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK.

Mając na uwadze, że komentarz może nie rozwiewać wszystkich wątpliwości Czytelników, autorzy będą wdzięczni za wszelkie uwagi i wskazówki (drogą mailową – rekowski@umk.pl), które zostaną wykorzystane podczas prac nad II wydaniem.

Jacek Wantoch-Rekowski

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)[Rodzaje ubezpieczeń społecznych]

1.

Ustawa systemowa do ubezpieczeń społecznych zalicza: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie wypadkowe. Do ubezpieczeń społecznych nie zalicza się de lege lata ubezpieczenia zdrowotnego, które wchodzi w skład odrębnego systemu.

2.

Każdy z rodzajów ubezpieczeń powiązany jest z odpowiednim rodzajem składek (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), które wpływają do czterech odrębnych funduszy (emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego) .

3.

Należy podkreślić, że ustawodawca w stosunku do większości ubezpieczeń używa liczby pojedynczej. Liczba mnoga występuje tylko w zakresie ubezpieczeń rentowych.

4.

Problem używania liczby pojedynczej i mnogiej dotyczy nie tylko poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, ale również pojęcia "zbiorczego", tj. ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenia społecznego). Analizy terminologiczne w tym zakresie zostały poczynione w literaturze przedmiotu .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX