Małysa-Sulińska Katarzyna (red.), Ustawa o świadczeniach rodzinnych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2015
Stan prawny: 1 stycznia 2015 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o świadczeniach rodzinnych. Komentarz

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)

Ochrona i opieka nad rodziną jako jedno z zadań administracji publicznej zostały przewidziane w aktach prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, i to należących zarówno do porządku prawnego międzynarodowego, jak i ogólnopaństwowego oraz porządku lokalnych. Wśród przepisów prawnych o zasięgu wewnątrzpaństwowym na pierwszym miejscu należy wskazać odpowiednie artykuły Konstytucji RP. Konstytucjaw swojej preambule i pierwszej części wymienia podstawowe zasady polityczne, społeczne i gospodarcze, na jakich oparty jest ustrój państwa polskiego. Należy wymienić te najważniejsze z punktu widzenia niniejszego opracowania, a zatem: zasadę dobra wspólnego, zasadę demokratycznego państwa prawego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej oraz zasadę pomocniczości (inaczej subsydiarności). Mają one stanowić drogowskaz dla działań organów państwowych, tak administracyjnych, jak i sądowych, służący do dokonywania takiej interpretacji przepisów samej Konstytucji, jak...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX