Godlewska-Bujok Barbara Katarzyna, Ustawa o świadczeniach rodzinnych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2014
Stan prawny: 15 maja 2014 r.
Autor komentarza:

Ustawa o świadczeniach rodzinnych. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Obecna treść przepisu została ukształtowana m.in. przez ustawę z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1650 ze sprost.).

Przepis art. 1 określa zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. Zakresem ustawy objęci są zatem obywatele polscy oraz osoby będące obywatelami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a ponadto cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały (w rozumieniu art. 195 i n. w zw. z art. 507 ustawy o cudzoziemcach), zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (w rozumieniu art. 211 i n. ustawy o cudzoziemcach), zezwolenie na pobyt czasowy (w rozumieniu art. 110 i n. ustawy o cudzoziemcach), zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (w rozumieniu art. 127 ustawy o cudzoziemcach), posiadający zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymienione w art. 186ustawy o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy (w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX