Darmorost Elżbieta, Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2012
Stan prawny: 1 października 2012 r.
Autor komentarza:

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz

Autor fragmentu:

Wstęp

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.), zwana dalej „komentowaną ustawą”. Jego celem jest próba przybliżenia Czytelnikowi treści regulacji prawnych zawartych w komentowanej ustawie, na podstawie przede wszystkim jej wykładni językowej, wykładni systemowej oraz orzecznictwa sądowego.

Prezentowana ustawa jest aktem prawnym o szczególnym znaczeniu zarówno w systemie prawa polskiego, jak i na obecnym etapie rozwoju społeczeństwa polskiego, które oczekuje aktywnej polityki prorodzinnej państwa. Podejmując decyzje w zakresie założenia czy powiększenia rodziny, warto wzbogacić się o wiedzę na temat świadczeń, na jakie może liczyć obywatel. Komentowana ustawa stanowi jeden z kilku aktów prawnych dotyczących systemu zabezpieczenia społecznego. W związku z tym, w celu przybliżenia rozwiązań normatywnych w niej zawartych, konieczne będzie sięgnięcie również do innych aktów prawnych, takich jak ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) czy też Kodeks pracy.

Podstawę opracowania niniejszego komentarza stanowił tekst jednolity ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm. Komentarz nie uwzględnia zmian proponowanych m.in. w projekcie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich (druk sejmowy nr 555).

W niniejszym komentarzu nie zostały zamieszczone i wyjaśnione te regulacje ustawowe, które utraciły już moc. Skrótowo zaś zostały przedstawione przepisy zawierające regulacje o charakterze ściśle legislacyjnym - polegające na wprowadzeniu zmian w obowiązujących przepisach.

Szczegółowo natomiast omówiono: przepisy ogólne, przepisy dotyczące zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami, zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami, dokumentowania prawa do zasiłków i kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy, postępowania w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasad ich wypłaty.

Zważywszy na szczególnie doniosłą rolę przepisów w zakresie zabezpieczenia społecznego, w tym w razie choroby i macierzyństwa, przedkładam niniejsze opracowanie Czytelnikom, licząc na jego praktyczną przydatność.

Elżbieta Darmorost

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Zakres przedmiotowy ustawy. W art. 1 ust. 1 ustawy określony jest zakres przedmiotowy i podmiotowy komentowanej ustawy. W jej zakresie przedmiotowym mieszczą się świadczenia pieniężne, których zasady ustalania, wypłacania i dokumentowania ta ustawa reguluje. Są nimi:

1)

zasiłek chorobowy (art. 4-17);

2)

świadczenie rehabilitacyjne (art. 18-22);

3)

zasiłek wyrównawczy (art. 23-26);

4)

zasiłek macierzyński (art. 29-31);

5)

zasiłek opiekuńczy (art. 32-35).

Wszystkie te świadczenia wchodzą w zakres jednego z czterech ubezpieczeń społecznych funkcjonujących w polskim systemie prawnym na podstawie przepisów ustawyz 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.). Powołana ustawa wprowadziła cztery rodzaje ubezpieczenia społecznego: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubezpieczeniem chorobowym”, ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX