Kowalska-Mańkowska Iwona i in., Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, wyd. III

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Stan prawny: 15 października 2016 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, wyd. III

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)[Zakres przedmiotowy ustawy]

Konstytucyjny model ochrony zdrowia

1.

Przepis ten określa zakres przedmiotowy regulacji, która jest wynikiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r., K 14/03, OTK-A 2004, nr 1, poz. 1. W świetle art. 68 ust. 1 Konstytucji RP "każdy ma prawo do ochrony zdrowia". Zgodnie zaś z art. 68 ust. 2 obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. Pełnej wykładni powyższej normy, w związku z art. 30 i 38 Konstytucji RP, dokonał Trybunał Konstytucyjny w powoływanym wyroku z dnia 7 stycznia 2004 r. Trybunał Konstytucyjny z art. 68 ust. 1Konstytucji RP wywodzi podmiotowe prawo jednostki do ochrony zdrowia. Treścią prawa do ochrony zdrowia nie jest jakiś abstrakcyjnie określony (i w gruncie rzeczy niedefiniowalny) stan "zdrowia" poszczególnych jednostek, ale możliwość korzystania z systemu ochrony zdrowia,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX