Ustawa o sporcie. Komentarz - OpenLEX

Krześniak Eligiusz J., Ustawa o sporcie. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 15 lipca 2020 r.
Autor komentarza:

Ustawa o sporcie. Komentarz

Autor fragmentu:

Wstęp

Ostatni komentarz do ustawy o sporcie opublikowano w 2011 r., niemal dekadę temu.

Od tego czasu w ustawie o sporcie na ogółem niewiele ponad pięćdziesiąt przepisów merytorycznych zmieniono ponad dwadzieścia, osiem uchylono, a dziesięć nowych dodano. Ustawa o sporcie niedługo zacznie być prawniczą ilustracją paradoksu statku Tezeusza. Zgodnie z grecką legendą, podaną przez Plutarcha, statek, którym Tezeusz powrócił wraz z Ateńczykami, został zachowany przez następne pokolenia, ponieważ gdy stare deski gniły, zastępowali je nowymi. Statek stał się sztandarowym przykładem wśród filozofów problemu istnienia rzeczy, które ulegają zmianie.

Czy statek pozostanie tym samym statkiem, jeśli wymienimy w nim wszystkie elementy?

W niniejszym komentarzu nie musimy odpowiadać na to trudne pytanie (nawiasem mówiąc, problem pozostaje nierozwiązany do dzisiaj). Nie ulega natomiast wątpliwości, że mamy obecnie do czynienia z zupełnie inną ustawą o sporcie aniżeli ta, do której komentarze można znaleźć w uniwersyteckich bibliotekach i w gabinetach w klubach sportowych.

Przez te prawie dziesięć lat ustawa obrosła także poglądami doktryny i orzecznictwem. Wydano do niej wiele aktów wykonawczych.

Wszystko to powoduje, że luka w postaci braku aktualnego komentarza do ustawy o sporcie stała się coraz bardziej odczuwalna. Nie można akceptować nieobecności na rynku żadnego opracowania o charakterze komentarzowym do aktu prawnego, regulującego zasadnicze kwestie dotyczące sportu. Sport jest przecież dziedziną życia odpowiadającą za blisko 10 miliardów polskiego PKB i zapewniającą zatrudnienie dla ponad stu tysięcy ludzi w Polsce. Sport jest uprawiany w sposób zorganizowany przez ponad milion Polaków, w tym przez niżej podpisanego, a regularnie, poza strukturami klubów sportowych – przez więcej niż co czwartego mieszkańca Polski, czyli przez prawie dziesięć milionów ludzi.

Niniejszy komentarz wypełnia, mam nadzieję, tę dotkliwą lukę na rynku. Omówiono w nim kwestie ważne nie tylko dla kilkudziesięciu polskich związków sportowych i ponad dziesięciu tysięcy członków polskiej kadry narodowej, ale także dla osób zarządzających prawie piętnastoma tysiącami klubów sportowych i ponad dwoma tysiącami stadionów sportowych.

Przygotowując niniejszy komentarz, zbadałem liczne dokumenty polskich związków sportowych oraz międzynarodowych federacji sportowych, w tym kilkadziesiąt statutów, aktów założycielskich oraz umów tych organizacji, liczne regulaminy różnego rodzaju komisji w nich działających oraz innych reguł, ustanawianych przez te organizacje.

Komentarz jest adresowany zarówno do sędziów, radców prawnych i adwokatów, stykających się z kwestiami dotyczącymi sportu, naukowców zajmujących się prawem sportowym, studentów zainteresowanych tą problematyką, jak również do działaczy sportowych, trenerów oraz wreszcie – do samych zawodników.

Niektóre tematy poruszone w niniejszym komentarzu zostały omówione szerzej w książce mojego autorstwa Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań zagranicznych, wydanej nakładem tutejszego wydawnictwa w 2016 r. Czytelników zainteresowanych szerzej problematyką prawa sportowego odsyłam również do tamtej pozycji.

prof. UŁa dr hab. Eligiusz Jerzy Krześniak

Warszawa, lipiec 2020

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot ustawy

I.Zakres regulacji i pojęcie sportu

Artykuł 1 u.s. określa ramy ustawy. Zgodnie z tym przepisem przedmiotem ustawy są zasady uprawiania i organizowania sportu.

Pojęcie sportu zostało zdefiniowane w art. 2 ustawy. Sportem są obecnie – po nowelizacji rozszerzającej to pojęcie o e-sport – wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach, w tym współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego (więcej na temat znaczenia pojęcia „sportu” w komentarzu do art. 2 ustawy).

II.Uprawianie i organizowanie sportu

1.Pojęcie uprawiania i organizowania sportu

Ustawa nie definiuje pojęć „uprawianie” oraz „organizowanie” sportu, o których mowa w art. 1 ustawy.

Przyjmując literalne znaczenie terminu „uprawianie” sportu, powinno się uznać, że pod pojęciem uprawiania sportu należy rozumieć każdą formę aktywności fizycznej lub intelektualnej, która...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX