Jagielski Jacek, Rączka Krzysztof, Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2010
Stan prawny: 1 września 2010 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Rozdział I ustawy zawiera unormowania o charakterze generalnym, które ustanawiają służbę cywilną oraz określają podstawowe jej założenia i cele. O konieczności powołania do życia służby cywilnej przesądza już Konstytucja RP, wskazując, że „[...] w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej”, którego celem jest „[...] zapewnienie zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa” (art. 153 ust. 1). W ten sposób ujęte konstytucyjnie cele służby cywilnej można odczytywać w powiązaniu z innymi zasadami Konstytucji RP, jak w szczególności z charakterystyką państwa jako dobra wspólnego wszystkich obywateli (art. 1) oraz demokratycznego państwa prawnego (art. 2), zasadą pluralizmu politycznego (art. 11) czy zasadą równego dostępu obywateli polskich do służby publicznej (art. 60), a także w kontekście wskazanych w preambule Konstytucji RP takich celów (wartości) działania instytucji publicznych jak rzetelność i sprawność...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX