Komentarze
Opublikowano: Inst.Metrop. 2018
Stan prawny: 1 lipca 2018 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o rewitalizacji. Komentarz. Tom II

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Przekazujemy w Państwa ręce książkę pt.: „Ustawa o rewitalizacji. Komentarz. Tom II". Publikacja stanowi efekt wielomiesięcznej pracy grupy roboczej powołanej przy Instytucie Metropolitalnym, w której skład weszli naukowcy, eksperci, urzędnicy i samorządowcy zajmujący się - tak teoretycznie, jak i praktycznie - problematyką rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Udział w tym interdyscyplinarnym projekcie wzięli, wymieniając w kolejności alfabetycznej: Adam Bochentyn, Katarzyna Borówka, Jan Frankowski, Maja Grabkowska, Anna Łoziak, Michał Miłosz, Paweł Orłowski, Łukasz Pancewicz, Rajmund Ryś, Iwona Sagan, Izabela Siłkowska, Jakub H. Szlachetko i Damian Zelewski. Biogramy redaktorów oraz autorów niniejszego komentarza znajdują się na końcu książki.

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w świetle przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji stanowi fakultatywne zadanie własne gminy. Oznacza to, że nie wszystkie gminy muszą uczynić użytek z instrumentów prawnych i finansowych unormowanych we wskazanym akcie. Jednakże problemy związane z obszarami zdegradowanymi, które stanowią bariery rozwojowe dla gmin, w tym lokalnych społeczności, gospodarek i przestrzeni, skłaniają wspólnoty samorządowe do korzystania z dobrodziejstwa ustawy o rewitalizacji. I tym gminom, lokalnym społecznościom, organizacjom społecznym, ruchom miejskim, liderom i aktywistom dedykujemy niniejszą książkę. Wyrażamy nadzieję, że okaże się ona przydatnym źródłem wiedzy dotyczącym problematyki rewitalizacji.

Celem komentarza jest wyjaśnienie przepisów ustawy o rewitalizacji, a także wskazanie zgodnych z ustawą i z zasadami zdroworozsądkowego myślenia sposobów jej stosowania i „praktykowania". Wszystkie zasady, instytucje oraz procedury zostały w nim szczegółowo przeanalizowane i scharakteryzowane, a dodatkowo opatrzone stosownymi źródłami (literaturą, źródłami prawa, orzeczeniami). Dla ułatwienia lektury komentarz podzielono na 2 tomy (tom I składa się z 4 rozdziałów, zaś tom II z 3 rozdziałów). W każdym rozdziale wyodrębniono komentarze do poszczególnych przepisów, zaś - dodatkowo - komentarzom do przepisów nadano „wewnętrzną" strukturę redakcyjną, dzięki której wyeksponowano najważniejsze zagadnienia. W związku z powyższym każdy komentarz stanowi zamkniętą całość, „mini-opracowanie", które można czytać zarówno samodzielnie, jak i w szerszym kontekście.

Mamy nadzieję, że znajdą Państwo w książce odpowiedzi na postawione pytania.

Wszystkim życzymy miłej lektury!

w imieniu Autorów

dr Jakub H. Szlachetko, adwokat

dr Katarzyna Szlachetko, radca prawny

Autorzy fragmentu:
Art. 25art(25)

1.Wprowadzenie

SSR stanowi fakultatywne narzędzie rewitalizacji. Gmina samodzielnie podejmuje decyzję o potrzebie utworzenia SSR i wprowadzenia szczególnych rozwiązań prawnych obowiązujących na jej obszarze. Ze względu na skutki prawne, ustanowienie SSR powinno zostać poprzedzone rzetelną analizą przydatności tego narzędzia dla realizacji konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a ponadto przewidziane w GPR, który jest dokumentem programującym politykę rewitalizacyjną gminy. Celem ustanowienia SSR jest zapewnienie sprawnej realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5ustawy, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym. Z komentowanej regulacji ustawowej wprost wynika, że o utworzeniu Strefy decydują względy prakseologiczne. Ustanowienie SSR jest uzasadnione, jeżeli realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych na danym obszarze nie byłaby w ogóle możliwa bądź byłaby znacznie utrudniona bez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację