Laszczyk Dariusz, Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2014
Stan prawny: 20 lutego 2014 r.
Autor komentarza:

Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych. Komentarz

Autor fragmentu:
Ogólneall()

Wprowadzenie

Wraz z uchwaleniem ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst pierwotny Dz. U. Nr 16, poz. 95; obecnie ustawa o samorządzie gminnym, tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) pojawiła się konieczność powołania do życia organu sprawującego nadzór i kontrolę nad sprawami finansowymi jednostek samorządowych. Początkowo zadania te wykonywali wojewodowie. Dopiero po wejściu w życie ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych powołane zostały do życia regionalne izby obrachunkowe, które przejęły od wojewodów funkcje nadzorcze i kontrolne nad sprawami finansowymi jednostek samorządowych. Wejście w życie art. 171 ust. 2 Konstytucji RP spowodowało ugruntowanie pozycji regionalnych izb obrachunkowych jako organu nadzoru i kontroli nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych.

Na uwagę zasługuje fakt, że ustawa z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych od jej wejścia w życie, poza niewielkimi poprawkami, pozostaje w niezmienionym kształcie. Obecnie niektóre przepisy ustawy jako anachroniczne wymagają nowelizacji.

Obecnie funkcjonuje w Polsce szesnaście regionalnych izb obrachunkowych oraz jedna ogólnopolska Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych skupiająca reprezentantów poszczególnych regionalnych izb.

Niniejszy komentarz ma za zadanie przybliżyć najistotniejsze uregulowania ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. W bibliografii wskazano zbiór opracowań, które stanowią znakomitą pomoc przy głębszej i poszerzonej analizie konkretnych przepisów ustawy. Istotny element niniejszego opracowania stanowi bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, w którym poruszono praktyczne problemy związane ze stosowaniem poszczególnych przepisów komentowanej ustawy.

Komentarz odzwierciedla stan prawny na 20 lutego 2014 r.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE JAKO ORGANY NADZORU I KONTROLI

1.

Regionalne izby obrachunkowe są organami państwowymi sprawującymi nadzór i kontrolę w zakresie spraw finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

2.

Zgodnie z art. 171 ust. 2 Konstytucji RP organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych są regionalne izby obrachunkowe. Konstytucyjne uregulowanie zostało wprost powtórzone w ustawach określających ustrój samorządu terytorialnego, czyli w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o samorządzie powiatowym oraz ustawie o samorządzie województwa. Art. 86 u.s.g. mówi, że organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa. Zgodnie z art. 76 pkt 1 u.s.p. nadzór nad działalnością powiatu sprawują Prezes Rady Ministrów oraz wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa. W art. 78 pkt 1u.s.w. stwierdza się, że nadzór nad działalnością...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX