Gonet Wojciech, Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2012
Stan prawny: 10 lipca 2012 r.
Autor komentarza:

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Przesłanki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

1. Ustęp 1 zawiera ogólną normę wskazującą na możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługującego osobom fizycznym i prawnym w dniu 13 października 2005 r. Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić użytkownicy wieczyści gruntów stanowiących własność SP, JST oraz związków tych jednostek, tj. gmin i powiatów.

Nie ma znaczenia, na jakiej podstawie prawnej doszło do powstania użytkowania wieczystego, tzn. na podstawie umowy czy decyzji, oraz na podstawie jakich przepisów, tj. art. 232-242 k.c., uchylonej obecnie już ustawy z 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.), czy też na podstawie art. 41 także obecnie uchylonej ustawy z 17 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (tekst jedn. Dz.U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159 ze zm.).

2. Na podstawie powołanego art. 41 przywołanej ustawy z 17...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX