Kijowski Dariusz Ryszard (red.), Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LEX 2015
Stan prawny: 1 grudnia 2014 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:

PRZEDMOWA

Oddajemy do rąk Czytelnika drugie, uzupełnione, zmienione i poprawione wydanie czwartego na rynku księgarskim pełnego komentarza do jednej z najtrudniejszych w stosowaniu i najobszerniejszych polskich ustaw – ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ten pochodzący sprzed 48 lat akt normatywny był wielokrotnie i nadal jest nowelizowany. Od 1990 r. podjęto ponad 70 ustaw nowelizujących go, czyniąc po kilka zmian w ciągu jednego roku (tylko w trzech latach zmian nie było, a w roku 2002 było ich aż 11). W takich okolicznościach trudno się dziwić, że ustawa ta sprawia kłopoty zarówno osobom profesjonalnie zajmującym się prawem, jak i każdemu, kto usiłuje ją poznać, zrozumieć i wykorzystać w celu ochrony swoich praw przed bezprawnymi zachowaniami organów prowadzących egzekucję administracyjną oraz postępowania z tym związane. Dopiero od 1996 r. rozwija się orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach związanych z administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym. W tym czasie wydano ok. 6,5 tys. wyroków sądowych i 10 uchwał NSA wyjaśniających wątpliwości na tle stosowania tej ustawy. Orzeczenia te wzbudzają w doktrynie i praktyce liczne kontrowersje.

Z powyższych względów pomysł opracowania kolejnego komentarza wydał się nam ze wszech stron uzasadniony. Niniejsze dzieło jest rezultatem pracy zespołu składającego się niemal w całości z osób łączących zainteresowania naukowe w sferze prawa i postępowania administracyjnego z praktyką administracyjną i sądowoadministracyjną. Zwrócono w nim szczególną uwagę na problemy, jakie powstają lub mogą powstać w procesie stosowania komentowanej ustawy, na które nie zawsze można znaleźć remedium w dostępnych już publikacjach i orzecznictwie sądowym. Niemniej jednak źródła te zostały drobiazgowo przeanalizowane i wykorzystane w naszym komentarzu. Jest on oparty na refleksji nad przeszło 3 tys. orzeczeń sądowych i na ponad 400 publikacjach. W wielu miejscach autorzy podjęli polemikę z poglądami na przepisy komentowanej ustawy wyrażanymi w tych źródłach, proponując odmienne koncepcje interpretacji i stosowania zawartych w niej przepisów. Nie pretendując do roli głoszących jedynie słuszne poglądy, uważamy, że należy podejmować próby poszukiwania właściwego rozumienia obowiązujących przepisów prawa w naukowej dyskusji, że warto także sygnalizować wyrażającym odmienne poglądy wątpliwości, do jakich stosowanie tych poglądów może w praktyce prowadzić.

Komentarz opracowany został przy uwzględnieniu stanu prawnego na dzień 1 grudnia 2014 r.

Dariusz R. Kijowski

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.Rys historyczny

Aktualne brzmienie art. 1 u.p.e.a. jest rezultatem licznych zmian tej ustawy. Od pierwotnego jej kształtu nie zmieniła się funkcja tego artykułu - określał on i określa przedmiot regulacji ustawy oraz - częściowo - zakres jej obowiązywania. Obecna treść art. 1 u.p.e.a. została ukształtowana w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 10 września 2003 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 193, poz. 1884), zmieniającej przepisy komentowanej ustawy z dniem 1 stycznia 2004 r., a ostatnio zmodyfikowana przez skreślenie pkt 3, informującego, że ustawa określa sposób i zakres udzielania pomocy obcemu państwu lub korzystania z jego pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych (na mocy art. 111 pkt 1 u.w.p.). Z uwagi na specyfikę regulowanej materii - obowiązywanie przepisów ustawy w krótkim okresie (poprzedzającym wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz w trakcie toczącego się postępowania) - poprzednie wersje art. 1u.p.e.a. nie mają już niemal...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX