Borszowski Paweł i in., Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2022
Stan prawny: 1 kwietnia 2022 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Przekazujemy do rąk czytelników drugie wydanie komentarza do ustawy o podatku od spadków i darowizn. W niniejszym opracowaniu autorzy starali się połączyć spojrzenie naukowe na poszczególne konstrukcje prawne tego podatku z wymiarem praktyki stosowania prawa podatkowego, nie tylko bowiem reprezentują różne ośrodki akademickie, lecz także stosują prawo podatkowe w ramach sądownictwa administracyjnego, działalności orzeczniczej Regionalnych Izb Obrachunkowych, a także doradztwa podatkowego.

Ustawodawca podatkowy, wprowadzając do systemu prawa podatkowego podatek od spadków i darowizn, już w samej jego nazwie odnosi się do określonych instytucji prawa cywilnego. Stąd też duża część rozważań jest poświęcona zakresowi przedmiotowemu opodatkowania, w tym szczególnie cywilnoprawnym tytułom nabycia powodującym skutki w zakresie opodatkowania. Istotną rolę w konstrukcji podatku od spadków i darowizn odgrywają również zwolnienia podatkowe. Dlatego też autorzy wnikliwej analizie, opartej na orzecznictwie sądów administracyjnych, poddali regulacje art. 4, 4a i 4b u.p.s.d.

W ramach analizy obowiązku podatkowego wskazano jego pojęcie oraz sposób określenia podatnika podatku poprzez kategorię obowiązku podatkowego. W ramach analizy sposobów powstania obowiązku podatkowego podkreślono także sposób rozumienia pojęć cywilistycznych użytych w art. 6 u.p.s.d.

Istotną część niniejszego komentarza stanowi analiza regulacji doprecyzowujących wysokość świadczenia podatkowego, a zatem podstawy opodatkowania i wysokości podatku, gdzie także analiza unormowań została wzbogacona o kontekst praktyki orzeczniczej stosowania prawa podatkowego.

Powiązanie spojrzenia teoretycznego z praktyką orzeczniczą stało się również motywem analizy regulacji dotyczących zeznań podatkowych i płatników.

Autorzy przy rozpatrywaniu niektórych regulacji wskazywali również postulaty de lege ferenda, mogące stać się podstawą do rozważenia pewnych zmian legislacyjnych w podatku od spadków i darowizn.

Lewin Brzeski, 1.04.2022 r.

Autorzy

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres opodatkowania

1.Istota podatku od spadków i darowizn

1.

Przepis art. 1 ust. 1 u.p.s.d. jednoznacznie wskazuje istotę i charakter prawny podatku od spadków i darowizn. Podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw z określonych tytułów. Oznacza to więc podatek od nabycia majątku w postaci własności określonych rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zob. wyjątki w komentarzu do art. 2 u.p.s.d.) i praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to zatem podatek majątkowy, tj. należny od nabycia określonych składników rzeczowych majątku bądź składników „przedstawiających się” w formie praw majątkowych. Istotę podatku od spadków i darowizn podkreślono m.in. w wyroku WSA w Gliwicach z 6.12.2010 r. , w którym przyjęto, że: „1. Podatek od spadków i darowizn należy do typowych podatków majątkowych, wymierzanych od przyrostu substancji majątkowej, nabytej w sposób nieodpłatny. W związku z tym prawidłowość jego ustalenia zależna jest w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX