Pogoński Mariusz, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2014
Stan prawny: 15 kwietnia 2014 r.
Autor komentarza:

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz

Autor fragmentu:

Przedmowa

Oddawany do rąk Czytelników komentarz do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) stanowi próbę całościowego objaśnienia przepisów przedmiotowej ustawy, z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji.

Wśród ostatnich zmian zwrócić należy uwagę na zmianę wprowadzoną przepisami ustawy z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1387). Na mocy tych przepisów z dniem 1 stycznia 2014 r. opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych poddano spółki komandytowo-akcyjne, dotychczas traktowane jako podmioty transparentne podatkowo.

Oznacza to konieczność zdefiniowania na nowo obowiązków podatkowych przez osoby (czy to osoby prawne, czy to osoby fizyczne) prowadzące działalność gospodarczą za pośrednictwem tego rodzaju spółek. Przede wszystkim skutkiem zmian jest to, że nie będzie już możliwe czerpanie korzyści podatkowych, jakie dotychczas wynikały ze specyficznych „hybrydowych” cech spółek komandytowo-akcyjnych. Aktualnie niezależnie od tego, czy dana osoba będzie komplementariuszem czy akcjonariuszem w tej spółce, będzie traktowana analogicznie jak obecnie traktowany jest wspólnik spółki kapitałowej. Należy mieć na uwadze jednak przepisy przejściowe, które - pod pewnymi warunkami - pozwalają na przedłużenie dotychczasowego trybu opodatkowania.

Nie należy zapominać także o ustawie z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 312). Ustawa ta w zasadniczej swej części nowelizuje przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, jednak część zmian dotyczy także podatków dochodowych. W myśl tych zmian począwszy od 1 kwietnia 2014 r. obowiązuje nowa definicja pojęcia „samochód osobowy”, która zasadniczo zbieżna jest z definicją tego pojęcia przyjętą na potrzeby podatku od towarów i usług (a ściślej rzecz biorąc, co do zasady tożsame są katalogi wyjątków pozwalających stwierdzić, że dany pojazd samochodowy nie podlega ograniczeniom przewidzianym dla samochodów osobowych w podatku dochodowym od osób prawnych, oraz że z nabyciem danego pojazdu samochodowego wiązać się będzie pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących ich zakup w podatku od towarów i usług).

Podobnie jak w pozostałych podatkach, także w podatku dochodowym od osób prawnych kluczową rolę w interpretacji przepisów pełni głos składów orzekających sądów administracyjnych, a także dyrektorów izb skarbowych prezentowany w orzeczeniach i interpretacjach przepisów prawa podatkowego. Autor prezentuje bogaty dorobek orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji przepisów podatkowych dotyczących omawianych zagadnień.

Mam nadzieję, że Czytelnicy znajdą na łamach niniejszego komentarza pomoc w stosowaniu przepisów podatkowych w odniesieniu do komentowanej ustawy, a także inspirację do poszukiwań rozwiązań nietypowych problemów podatkowych.

Warszawa, marzec 2014

Mariusz Pogoński

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

UWAGI OGÓLNE

1.

Każdy podatek jest zbudowany z pewnych elementów konstrukcyjnych określanych w literaturze przedmiotu cechami zmiennymi podatku, pozwalających na odróżnienie go od innych podatków. Zalicza się do nich podmiot podatku, jego przedmiot, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe, ulgi i zwolnienia oraz tryb i warunki płatności [tak L. Etel (red.), R. Dowgier, G. Liszewski, M. Popławski, S. Presnarowicz, Prawo podatkowe, Warszawa 2005, s. 27]. Zakres podmiotowy podatku jest więc jednym z kluczowych elementów konstruujących dany podatek.

Wymóg określenia zakresu podmiotowego wynika także z art. 217Konstytucji RP, zgodnie z którym nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Określenie zakresu podmiotowego podatku jest zatem jednym z elementów stosunku podatkowo-prawnego, który...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX