Borszowski Paweł, Małecka Agata, Ustawa o opłacie skarbowej. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2014
Stan prawny: 1 października 2014 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o opłacie skarbowej. Komentarz

Autorzy fragmentu:

Wprowadzenie

Komentarz do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.) przedstawia w sposób analityczny poszczególne regulacje prawne składające się na konstrukcję normatywną tej daniny publicznej. Sposób prezentowania poszczególnych unormowań prowadzi czytelnika od ogólnych zagadnień dotyczących istoty danej regulacji i jej znaczenia dla całej konstrukcji opłaty skarbowej do szczegółowych rozwiązań prawnych.

Dla przejrzystości opracowania autorzy wprowadzają śródtytuły w ramach analizy danej regulacji prawnej, wskazując kierunek rozważań, a także sposób interpretacji. Cechą charakterystyczną rozważań zawartych w tym opracowaniu jest konfrontowanie teorii z praktyką. Chodzi bowiem, po pierwsze, o dostrzeżenie przez poglądy doktryny istoty danej regulacji tworzącej konstrukcję prawną opłaty skarbowej, a po drugie - wskazanie na funkcjonowanie poszczególnych unormowań w praktyce na podstawie bogatego orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również przykładów uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej, decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego czy rozstrzygnięć nadzorczych wojewody. Autorzy przywiązują także wagę do wskazywania funkcjonowania konkretnych regulacji opłaty skarbowej w praktyce przez interpretacje indywidualne lub pisma Ministerstwa Finansów.

Z tego względu oddawany właśnie do rąk czytelników komentarz jest adresowany nie tylko do przedstawicieli praktyki (pracowników organów podatkowych zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji, doradców podatkowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych zajmujących się sprawami podatkowymi w zakresie opłaty skarbowej, podatników), lecz także do przedstawicieli doktryny prawa podatkowego i studentów.

Autorzy, dostrzegając i prezentując syntetycznie problemy pojawiające się w praktyce na tle stosowania przepisów ustawy o opłacie skarbowej, wskazują również błędy, które pojawiają się w konstrukcji tej daniny publicznej, postulując przyjęcie eliminujących je rozwiązań.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

UWAGI OGÓLNE

1.

Przepis art. 1 określa zakres przedmiotowy opłaty skarbowej. W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że wyraża on odpłatność jako cechę opłaty skarbowej - w odróżnieniu od podatku, który jest pozbawiony tej cechy. W doktrynie podkreśla się, że cechą odróżniającą opłatę od podatku jest odpłatność „zakładająca wzajemne świadczenie lub zachowanie się ze strony podmiotu publicznoprawnego na rzecz wnoszącego opłatę” (E. Ruśkowski, w: Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, red. E. Ruśkowski, J.M. Salachna, Gdańsk 2013, s. 69; na cechę odpłatności wskazuje także m.in. J. Gliniecka, Opłaty publiczne, w: System Prawa Finansowego, t. III, Prawo daninowe, red. L. Etel, Warszawa 2010, s. 885). Cechy tej nie należy identyfikować z ekwiwalentnością (E. Ruśkowski, w: Finanse publiczne..., s. 69, jak również W. Nykiel, Pojęcie i konstrukcja podatku, w: System Prawa Finansowego, t. III, Prawo daninowe,red. L. Etel, Warszawa 2010, s. 29). Cecha ekwiwalentności charakteryzuje...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX