Baehr Jerzy (red.), Lissoń Piotr (red.), Pokrzywniak Jakub (red.), Szambelańczyk Maciej (red.), Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WK 2016
Stan prawny: 29 lutego 2016 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Komentarz

Autorzy fragmentu:

Od Autorów

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ma na gruncie prawa polskiego charakter nowatorski. W odniesieniu do wielu zawartych w ustawie rozwiązań brak jest z tego względu literatury prawniczej, nie wspominając o orzecznictwie sądowym. Jednocześnie, jak powszechnie wiadomo, ustawa w swoim wymiarze normatywnym nie jest dziełem doskonałym, czego potwierdzeniem jest chociażby fakt, że wraz z jej wejściem w życie powstał w Ministerstwie Gospodarki projekt jej nowelizacji.

Z uwagi na powyższe uznaliśmy, że istnieje duże zapotrzebowanie na opublikowanie komentarza do tej ustawy, który mógłby być praktycznie wykorzystany przez przedsiębiorców oraz instytucje i osoby zajmujące się energetyką odnawialną.

Do zespołu autorów komentarza należą, z jednej strony, osoby mające bogate doświadczenie akademickie w dziedzinie prawa energetycznego, administracyjnego, cywilnego, publicznego prawa gospodarczego oraz prawa ochrony środowiska i w powyższych dziedzinach mają znaczący dorobek naukowy. Z drugiej strony autorami komentarza są osoby, które mają olbrzymie doświadczenie praktyczne oparte na realizacji wielu projektów w zakresie energetyki odnawialnej. W tym obszarze osoby te były zaangażowane zarówno przez inwestorów branżowych w energetykę odnawialną, jak i banki czy spółki dystrybucyjne oraz spółki obrotu energią.

Dla autorów komentarza bardzo cenny był także udział w pracach legislacyjnych nad ustawą oraz konsultacje z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki i Urzędu Regulacji Energetyki.

W zakresie zagadnień podatkowych merytorycznego wsparcia udzielił Łukasz Czekański, doradca podatkowy z zespołu prawa podatkowego kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k. Za pomoc w przygotowaniu materiałów źródłowych do komentarza dziękujemy członkom zespołu prawa energetycznego kancelarii WKB, w szczególności Krzysztofowi Sikorskiemu, Annie Urbańczyk oraz Anisowi Ben Amerowi, jak również Aleksandrze Przybysz.

Uwzględniono stan prawny na 29 lutego 2016 r.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Przepisy ustawy o OZE nie wymieniają jej celów, jak uczyniono to np. w ustawie - Prawo energetyczne. Najważniejsze cele ustawy o OZE określono w uzasadnieniu jej projektu . Są nimi:

1)

zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, m.in. w wyniku efektywnego wykorzystywania OZE;

2)

racjonalne wykorzystywanie OZE, uwzględniające relację długofalowej polityki rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej, wypełnienie zobowiązań wynikających z zawartych umów międzynarodowych oraz podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej;

3)

kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach OZE;

4)

wypracowanie optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia odbiorców końcowych na energię elektryczną, ciepło lub biogaz rolniczy z instalacji OZE;

5)

tworzenie nowych miejsc pracy w wyniku przyrostu liczby oddawanych do użytkowania nowych instalacji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX