Gruszecki Krzysztof, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: Zakamycze 2005
Stan prawny: 1 stycznia 2005 r.
Autor komentarza:

Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1

Krzysztof K. Gruszecki

Art. 1.

Ustawa określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu.

Przepis ten stanowi kontynuację rozwiązań zawartych w art. 1 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 ze zm.). Dlatego też w tym zakresie aktualne pozostają poglądy wypracowane w doktrynie prawa ochrony środowiska. Przyjmowano w nich, że rozwiązanie to nie ma charakteru merytorycznego, ale jedynie informuje o treści ustawy (Prawo ochrony przyrody. Komentarz, J. Sommer (red.), Wrocław 2001, s. 9). Na etapie prac legislacyjnych zgłoszono jednak uwagi związane z tym, że w przepisie tym powinny być określone relacje między ustawą a postanowieniami działu II ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm. (M. Górski, Opinia prawna dotycząca projektu ustawy o ochronie przyrody, Łódź, 29 września 2003 r.). Wydaje się, że wprowadzenie tego typu rozwiązania byłoby uzasadnione,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX