Goldiszewicz Agnieszka, Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2023
Stan prawny: 1 października 2022 r.
Autor komentarza:

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot regulacji

I.Motywy uchwalenia nowej ustawy deweloperskiej

1.

Ustawa z 20.05.2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym stanowi reakcję ustawodawcy na liczne niedostatki, istniejące w sferze ochrony nabywców nieruchomości, na gruncie uchylonej z dniem 1.07.2022 r. dotychczasowej ustawy deweloperskiej . Obowiązująca – od dekady – ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie stwarzała bowiem należytego mechanizmu zabezpieczania interesów nabywców. Stan taki miał miejsce zarówno w fazie przedkontraktowej (z uwagi na nieobejmowanie jej zakresem wielu umów zawieranych z deweloperami), jak i na etapie jej wykonania (pozostawiając w wielu przypadkach – po stronie nabywców – ryzyko finansowe związane z niepowodzeniem realizacji przedsięwzięć deweloperskich).

2.

Zmiany wprowadzone nową ustawą deweloperską istotnie rzutują na przedmiot regulacji wskazany w art. 1u.o.p.n.f. W następstwie doprecyzowania lub uzupełnienia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX