Kwapisz Krystyna, Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2011
Stan prawny: 16 maja 2011 r.
Autor komentarza:

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Komentarz

Autor fragmentu:
Ogólneall()

WPROWADZENIE

Zasadniczym celem ustawy jest stworzenie regulacji służących ochronie praw i interesów konsumentów. Jak wynika z uzasadnienia komisyjnego projektu ustawy o ochronie konsumentów (druk sejmowy nr 942, LexPolonica wersja elektroniczna) ustawa stanowi element realizacji tych zobowiązań uwzględniając światowe tendencje w zakresie ochrony konsumentów i specyfikę rynku polskiego. Konieczność wzmocnienia prawnej ochrony konsumentów wynika również z narastającej świadomości pochodzących z rynku zagrożeń związanych z niebezpiecznymi (wadliwymi) wyrobami (usługami) oraz nieuczciwymi praktykami handlowymi. Konsument jest stroną ogólnie słabszą na rynku względem znacznie silniejszych ekonomicznie i organizacyjnie producentów lub sprzedawców (usługodawców). Wielokrotnie narażony jest na agresywne propozycje rynkowe, wyostrzone przy pomocy różnych technik marketingu. Uczestniczy często w transakcjach kształtowanych de facto jednostronnie przez profesjonalnych partnerów handlowych. Zagrożenia te potęgują się na rynkach zmonopolizowanych, powodując zarazem blokadę zwyczajowych instrumentów prawnych o charakterze ochronnym. Poza tym konsument dysponuje zbyt małymi możliwościami faktycznej realizacji przysługujących mu praw.

Dokonuje ona w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)

dyrektywy 85/374/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe (Dz. Urz. WE L 210 z 7.08.1985), zmienionej dyrektywą 1999/34/WE (Dz. Urz. WE L 141 z 4.06.1999),

2)

dyrektywy 85/577/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa (Dz. Urz. WE L 372 z 31.12.1985),

3)

dyrektywy 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz. Urz. WE L 95 z 21.04.1993),

4)

dyrektywy 97/7/WE z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość (Dz. Urz. WE L 144 z 04.06.1997).

Ustawa wprowadziła nowe regulacje dotyczące umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umów zawieranych na odległość, a także zmieniła ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych zawarte w kodeksie cywilnym. Wprowadziła także nieznany wcześniej rodzaj postępowania w sprawach gospodarczych - postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

Jak wspomniałam wcześniej, przyjęte w ustawie rozwiązania mają na celu ochronę praw konsumentów, dlatego istotne znaczenie miała definicja konsumenta - tj. osoby, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą (znowelizowany art. 384 § 3 kc). Zauważyć jednak należy, iż wspomniany art. 384 § 3 kc obecnie jest uchylony na mocy art. 1 pkt 30 lit. a ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2003, Nr 49, poz. 408).

Przedsiębiorca, który proponuje konsumentowi zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, okazuje przed zawarciem umowy dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokument tożsamości. W razie zawierania umów w imieniu przedsiębiorcy zawierający umowę okazuje ponadto dokument potwierdzający swoje umocowanie. Brak takich działań jest zagrożony karą grzywny (wprowadzony art. 138a kodeksu wykroczeń)

Przepisy o umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa stosuje się także do umowy zawartej w wyniku zorganizowanego poza lokalem przedsiębiorstwa zbierania ofert konsumentów w czasie odwiedzin przedsiębiorcy lub osoby działającej w jego imieniu w miejscu pracy konsumenta, w jego mieszkaniu albo w innym miejscu jego prywatnego pobytu.

Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy.

W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Ustawa nakłada także inne obowiązki związane z zawarciem umowy z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa (np. obowiązek poinformowania konsumenta na piśmie o prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy), a także przewiduje sankcje za ich niedopełnienie (np. brak rozpoczęcia dziesięciodniowego terminu do odstąpienia).

Ustawa reguluje także zasady zawierania umów na odległość oraz prawa i obowiązki stron związane z jej zawarciem (np. prawo konsumenta do odstąpienia bez podania przyczyn), a także konsekwencje braku spełnienia świadczenia, z tego powodu że przedmiot świadczenia nie jest dostępny lub jest przejściowo niedostępny.

Ustawa wprowadziła regulacje dotyczące niedozwolonych klauzul umownych, tj. takich postanowień umów, które nie zostały uzgodnione z konsumentem indywidualnie, a które powodują nierównowagę praw i obowiązków stron, rażąco naruszając interesy konsumenta. Jednocześnie jest ona nowelizacją kodeksu cywilnego, zmodyfikowała ona bowiem przepisy art. 384-3854 oraz dodała w księdze trzeciej tytuł VI1.

Rozdziały 1 i 2 dotyczą umów zawieranych w obrocie między przedsiębiorcą a konsumentem. Przepisy dotyczące odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, mają chronić konsumentów, ale odnoszą się do szkód wyrządzonych komukolwiek (E. Łętowska Ochrona niektórych praw konsumentów Warszawa, 2001, s. 24).

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Przedsiębiorca

Ustawa nie zawiera definicji przedsiębiorcy. Należy zatem przyjąć, za art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.), iż przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Podobna definicja zawarta jest też w art. 4792 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nią przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca ma obowiązek okazania, przed zawarciem umowy, dokumentu potwierdzającego prowadzenie przez niego działalności gospodarczej oraz dokumentu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX