Banasiński Cezary (red.), Piontek Eugeniusz (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2009
Stan prawny: 4 maja 2009 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz

Autorzy fragmentu:
Ogólneall()

Wprowadzenie

Przedstawiany Czytelnikom komentarz do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest pracą zespołową praktyków stosujących przepisy komentowanej ustawy w codziennej pracy zawodowej. Idea przedłożenia komentarza do ustawy narodziła się jeszcze w trakcie prac nad jej projektem i wynikała z niedostatku całościowych opracowań, które przybliżałyby w sposób kompleksowy zarówno znaczenie poszczególnych przepisów, jak i cel zawartych w ustawie unormowań. Uważaliśmy, że stale wzrastająca skala spraw, jakie pojawiają się w związku ze stosowaniem przepisów ustawy, skomplikowanej i niełatwej w swojej warstwie dyspozycyjnej i znaczeniowej, wymaga opracowania, które przybliżyłoby problematykę stosowania ustawodawstwa w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów.

Mamy nadzieję, że niniejszy komentarz będzie stanowić istotną pomoc dla adwokatów, radców prawnych oraz sędziów, stosujących przepisy ustawy w codziennej pracy zawodowej. Wzrastająca tendencja prywatnoprawnego trybu dochodzenia roszczeń w związku z naruszeniem zakazów zawartych w ustawie sprawia, że komentowana ustawa staje się coraz częściej przedmiotem zainteresowania także i tych, którzy, wykonując zawody prawnicze, stykają się z ustawą niepomiernie rzadziej. Komentarz został opracowany również z myślą o przedsiębiorcach, których zachowania rynkowe wskazane w ustawie uruchamiają przewidziane w niej procedury. Zawarte w komentarzu liczne odniesienia do tendencji orzeczniczych organu antymonopolowego oraz sądów, jak również rozbudowane omówienie dotyczące m.in. kontroli przedsiębiorców, mogą stać się istotną wskazówką pogłębiającą wiedzę w zakresie sankcjonowanych przepisami ustawy, zakazanych zachowań przedsiębiorców, a także dopuszczalnych działań organu antymonopolowego.

Komentarz został opracowany przez zespół autorów, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach nad przygotowaniem projektu ustawy. Wszyscy autorzy zajmują się też praktycznie, jak również naukowo stosowaniem i interpretacją przepisów ustawy.

Zamiarem autorów było opracowanie komentarza przede wszystkim dla praktyków. Sprawia to, że w treści komentarza ograniczono wywody teoretyczne, a zwłaszcza odniesienia historycznoprawne, do niezbędnego minimum, koniecznego do zrozumienia treści poszczególnych przepisów, których aktualne brzmienie jest efektem ewolucji ustawodawstwa dotyczącego ochrony konkurencji i konsumentów oraz poglądów doktryny na jego rolę we współczesnej gospodarce. Liczne odniesienia do literatury przedmiotu umożliwiają jednak Czytelnikowi sięgnięcie do poglądów doktryny oraz poznanie także od strony teoretycznoprawnej określonych instytucji prawnych unormowanych w ustawie.

Bogate orzecznictwo organu antymonopolowego i sądów właściwych w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów, prezentowane w komentarzu, tworzy konieczną ilustrację treści poszczególnych przepisów ustawy, podkreślając praktyczny sens ich zamieszczenia w ustawie. Prezentacja poglądów sądownictwa na stosowanie ustawy przez organ antymonopolowy została uzupełniona o niezbędne orzecznictwo wspólnotowe. Jego znaczenie ma charakter nie tylko ilustracyjny i wyjaśniający znaczenie brzmienia przepisów ustawy oraz tendencji orzeczniczych, lecz także wymiar wysoce praktyczny, wynikający z kompetencji do stosowania wspólnotowego prawa konkurencji także przez polskie organy ochrony konkurencji - administracyjne i sądowe.

W komentarzu skoncentrowano się na treści poszczególnych przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, co jest oczywiste. Jednocześnie jednak zawarto w nim liczne odniesienia do przepisów innych aktów prawnych, których uwzględnienie jest konieczne do zrozumienia ustawy, z uwagi na liczne odesłania ustawowe. Dlatego też w komentarzu zawarta została także analiza zwłaszcza przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania cywilnego czy przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, konieczna do zrozumienia zakresu i kierunków stosowania niektórych przepisów komentowanej ustawy. W komentarzu zawarto też odniesienia do literatury przedmiotu w tym zakresie. Ze względu na bliski, niedający się oddzielić związek czysto jurydycznego stosowania ustawy z siatką pojęciową właściwą nauce ekonomii zamieszczono w komentarzu także wyjaśnienia wielu pojęć ustawowych w ich znaczeniu ekonomicznym, co podkreśla praktyczny wymiar komentarza.

W trakcie pracy nad komentarzem zmarł Pan Prof. Eugeniusz Piontek. Jego rady i sugestie dotyczące treści przepisów, a zwłaszcza wola opracowania komentarza, który służyłby praktykom w ich codziennej pracy, wywarły istotny wpływ na kształt komentarza. Pozostajemy w nadziei, że choć trochę udało nam się sprostać Jego oczekiwaniom.

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 ustawy, określa ona warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Przepis ten jest odzwierciedleniem preambuły, którą zawierała ustawa z 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 ze zm.): „W celu zapewnienia rozwoju konkurencji, ochrony podmiotów gospodarczych [w brzmieniu pierwotnym; potem - przedsiębiorców] narażonych na stosowanie praktyk monopolistycznych oraz ochrony interesów konsumentów stanowi się, co następuje:”. Wraz z wprowadzeniem w życie ustawy z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 ze zm.) - w miejsce ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów - zrezygnowano z preambuły określającej cele ustawy. Uznano, że jej umieszczenie w akcie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX