Zagajewska Aleksandra, Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2012
Stan prawny: 11 października 2012 r.
Autor komentarza:

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Pierwszy artykuł ustawy określa jej zakres przedmiotowy. Warto przy tym zauważyć różnice istniejące w tym względzie między regulacją obecnie obowiązującą a tą, która została przezeń zastąpiona.

Obecnie regulacją ustawy są objęte:

1)

tryb podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi,

2)

warunki podejmowania i prowadzenia działalności w tym zakresie,

3)

prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi,

4)

wykonywanie nadzoru w tym zakresie.

2.

W poprzednim stanie prawnym, wprowadzonym ustawą - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z 1997 r., regulacją ustawy (zgodnie z jej art. 1) objęty był publiczny obrót papierami wartościowymi, w tym również zasady tworzenia, organizacji i nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi.

3.

Jak więc widać, ustawodawca w nowym stanie prawnym przestał...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX