Ustawa o muzeach. Komentarz - OpenLEX

Antoniak Patrycja, Ustawa o muzeach. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2012
Stan prawny: 16 kwietnia 2012 r.
Autor komentarza:

Ustawa o muzeach. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1Definicja i cele muzeum

1.

Komentowany przepis zawiera definicję legalną pojęcia "muzeum". W świetle tej definicji muzeum

1) jest:

a)

jednostką organizacyjną,

b)

nienastawioną na osiąganie zysku;

2) posiada cele takie jak:

a)

gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym,

b)

informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów,

c)

upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej,

d)

kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej,

e)

umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

2.

W rozumieniu u.o.m. przez muzeum należy rozumieć jednostkę organizacyjną. Jest ono zatem definiowane przez ustawodawcę w kategoriach podmiotowych, a nie przedmiotowych, co jest zbieżne zarówno ze stanowiskiem Międzynarodowej Rady Muzeów (International Council Of Museums - ICOM), jak i ze współczesnymi ujęciami słownikowymi.

Przykładowo Władysław Kopaliński w swoim Słowniku mitów i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX