Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, wyd. II - OpenLEX

Bieżuński Mariusz, Bieżuński Paweł, Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LEX 2010
Stan prawny: 1 listopada 2010 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:

WSTĘP

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.) jest podstawowym aktem prawnym regulującym status i funkcje komornika, organizację jego aparatu pomocniczego - kancelarii komorniczej, koszty postępowania egzekucyjnego, nadzór nad komornikami, ich powoływanie, odpowiedzialność dyscyplinarną i samorząd. Wbrew tytułowi ustawy zasadniczo nie zawiera ona przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego. Zostało ono uregulowane w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji była wielokrotnie zmieniana i nowelizowana, przy czym nie zawsze te zmiany były pozytywnie oceniane w doktrynie. Po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 112, poz. 769) w ustawie tej pojawiło się tak wiele pojęć niejasnych, sprzeczności i nieporozumień, że korzystanie z komentarza stało się wręcz niezbędne. Kolejne zmiany, wprowadzone ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 40, poz. 228), również są niejasne i budzą wątpliwości co do zgodności z Konstytucją.

Drugie wydanie niniejszego komentarza stało się konieczne z powodu zmian ustawy spowodowanych działalnością ustawodawcy oraz Trybunału Konstytucyjnego.

Użyte w tekście słowo "ustawa" bez podania dziennika ustaw lub artykuły bez podania ustawy oznaczają odpowiednio ustawę i artykuły ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.).

Stan prawny komentarza jest aktualny na dzień 1 listopada 2010 r.

Autorzy fragmentu:
Art. 1

1.

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Wykonuje on powierzone mu przez państwo funkcje władzy publicznej, będąc organem egzekucyjnym w sprawach cywilnych (k.p.c.).

2.

W polskim prawie brak jest definicji pojęcia "funkcjonariusz publiczny". Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 4 grudnia 2001 r., SK 18/00, OTK 2001, nr 8, poz. 256, stwierdził, że przez pojęcie "organ władzy publicznej" uznać należy instytucję, strukturę organizacyjną, jednostkę władzy publicznej wykonującą funkcję władzy publicznej i wyposażoną w uprawnienia władczego kształtowania sytuacji jednostki. Bez wątpienia komornik sądowy wykonujący przymusowo wyroki sądów spełnia określone przez Trybunał Konstytucyjny kryteria. Potwierdził to sam TK w wyroku z dnia 20 stycznia 2004 r., SK 26/03, OTK-A 2004, nr 1, poz. 3, określając komornika jako szczególny organ państwowy, organ monokratyczny wyposażony we władcze kompetencje zarówno wobec osób, jak i wobec innych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX