Kotowski Wojciech, Ustawa o kierujących pojazdami. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Stan prawny: 1 października 2022 r.
Autor komentarza:

Ustawa o kierujących pojazdami. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:

WPROWADZENIE

Ustawa o kierujących pojazdami została uchwalona w dniu 5 stycznia 2011 r., a ogłoszona 10 lutego 2011 r. Miała obowiązywać od 11 lutego 2012 r., z pewnymi wyjątkami, a mianowicie:

1)

art. 125 pkt 9 obowiązuje od 25 lutego 2011 r.;

2)

art. 43 ust. 2 pkt 4, art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 pkt 2, art. 67 ust. 2 pkt 2, art. 91-95, art. 98, art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz pkt 4 i 5, art. 99 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 3 i 4, art. 100-105, art. 124 ust. 7, art. 125 pkt 10 lit. c-e, art. 125 pkt 10 lit. g w zakresie uchylenia art. 114 p.r.d. oraz art. 125 pkt 13-16 miały obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.;

3)

art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 lit. c oraz ust. 4, art. 8 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 lit. a, a także art. 13 ust. 1 pkt 1 miały obowiązywać od 19 stycznia 2013 r.;

4)

art. 110 miał obowiązywać od 11 lutego 2013 r.

Ustawa przed wejściem w życie była już sześciokrotnie nowelizowana:

1)

art. 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 92, poz. 530) dokonał nowelizacji art. 3 ust. 4, art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 8 ust. 1 pkt 11, art. 87 ust. 3 pkt 4 lit. a, art. 117 ust. 1, art. 125 pkt 8 lit. a i pkt 12, art. 135 pkt 1, art. 136 ust. 5 i art. 139 pkt 3 komentowanej ustawy; równocześnie dodano art. 129i, 129j i 129k do tej ustawy; zmiany miały obowiązywać od 21 maja 2011 r.;

2)

dyspozycją art. 92 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622) zmodyfikowano treść art. 125 pkt 2 lit. b komentowanej ustawy; zmiany miały obowiązywać od 1 lipca 2011 r.;

3)

ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367) treścią art. 124 znowelizowała dyspozycję art. 125 komentowanej ustawy; zmiana miała obowiązywać od 24 października 2011 r.;

4)

art. 9 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 244, poz. 1454) dokonał nowelizacji art. 125 komentowanej ustawy przez uchylenie pkt 6; zmiana miała obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.;

5)

ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1210) treścią art. 5 znowelizowała art. 87 ust. 3 pkt 4 lit. a komentowanej ustawy; zmiana miała obowiązywać od 11 lutego 2012 r.;

6)

treścią art. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 113) dokonano nowelizacji art. 125, 136, 137 i 139 oraz uchylono art. 135 komentowanej ustawy z mocą obowiązującą od 10 lutego 2012 r.

Zaprezentowane nowelizacje są w zasadzie prawidłowe, z wyjątkiem pierwszej. Otóż ustawodawca wprowadził czytelnika w błąd – przepisy, które miały obowiązywać od 11 lutego 2012 r., zostały zmienione przed ich wejściem w życie, zaś zmiana – co jest legislacyjnym kuriozum – miała obowiązywać od 21 maja 2011 r., a powinna obowiązywać od 11 lutego 2012 r.

Powyższe decyzje, ujęte treścią art. 139 komentowanej ustawy, w tym sygnalizowany błąd, są obecnie nieaktualne, ponieważ zostały radykalnie zmienione nowelą z dnia 13 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz. 113), w wyniku której z dniem 10 lutego 2012 r., a więc na dzień przed pierwotnym terminem wejścia w życie ustawy, zmieniono termin jej wejścia w życie na 19 stycznia 2013 r., z dwoma wyjątkami. Pierwszy dotyczy wdrażania dyrektyw Unii Europejskiej, o których mowa w art. 125 komentowanej ustawy. Zgodnie z treścią pkt 1 art. 139 od 25 lutego 2011 r. obowiązuje art. 125 ustawy. Zatem od tego dnia obowiązuje dyrektywa 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999, s. 42). Drugi wyjątek zawarty jest w art. 139 pkt 2, który dotyczy wejścia w życie art. 110 komentowanej ustawy z dniem 11 lutego 2013 r. W myśl tego przepisu kierować pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.), może osoba posiadająca odpowiedni stan zdrowia, kwalifikacje i umiejętności oraz zezwolenie na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, s. 18) oraz częściowo wdrożenia dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniającej rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającej dyrektywę Rady 76/914/EWG (Dz. Urz. UE L 226 z 10.09.2003, s. 4, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, s. 441, z późn. zm.).

Komentowaną ustawą zmieniono ustawy: z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Komentowana ustawa, poza zmianami wymienionymi na wstępie, była już 47 razy nowelizowana, w tym 7 razy z uwagi na zakres zmian ogłaszano tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 600; Dz.U. z 2015 r. poz. 155; Dz.U. z 2016 r. poz. 627; Dz.U. z 2017 r. poz. 978; Dz.U. z 2019 r. poz. 341; Dz.U. z 2020 r. poz. 1268; Dz.U. z 2021 r. poz. 1212. Oto zakres wprowadzonych zmian:

1)

artykułem 1 ustawy z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. poz. 82) nadano nowe brzmienie art. 128 ust. 3 pkt 2, art. 136 i 139, dodano lit. d do art. 103 ust. 1 pkt 1; ust. 2a i 3a do art. 134, a także artykuły 135a, 135b, 138a i 138b oraz uchylono pkt 7 ust. 1 art. 82. Zmiany obowiązują od 18 stycznia 2013 r.;

2)

artykułem 1 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 700) nadano nowe brzmienie art. 135b, dodano lit. d do pkt 2 ust. 1 art. 4, art. 5a i ust. 10 do art. 130. Zmiany obowiązują od 20 czerwca 2013 r.;

3)

artykułem 1 ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. poz. 657) dodano ust. 4a do art. 51, dot. warunków przeprowadzania egzaminu na prawo jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1 i B. Zmiana obowiązuje od 8 lipca 2013 r.;

4)

artykułem 26 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. poz. 829) w art. 33 ust. 1 uchylono pkt 1, zmieniono pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3, w art. 58 ust. 1 nadano nowe brzmienie pkt 1 i 2 oraz dodano pkt 2a, a do art. 134 dodano ust. 5 dot. uprawnień do kierowania pojazdami. Zmiany obowiązują od 23 sierpnia 2013 r.;

5)

artykułem 1 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. poz. 970) dokonano obszernej nowelizacji komentowanej ustawy. I tak zmiany przez nadanie nowego brzmienia obejmują: a) art. 6 ust. 1 pkt 14 oraz dodanie do ust. 3 pkt 4, b) art. 10 ust. 1, c) art. 11 ust. 1 pkt 5, d) art. 12 ust. 2 i ust. 5 oraz dodanie do ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2a i 2b, e) art. 14 przez dodanie ust. 2a-2d, f) dodanie art. 14a, g) dodanie art. 16a, h) dodanie art. 18a, i) art. 21 przez dodanie ust. 3, j) art. 22 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, k) art. 23 ust. 4 i dodanie ust. 4a, l) dodanie art. 23a, ł) art. 24 pkt 1 lit. d, m) art. 25 ust. 2, n) art. 26 ust. 4, ust. 5 pkt 1 i 4 oraz ust. 7, o) art. 27 ust. 1 pkt 1, ust. 4 pkt 2 i ust. 6, dodanie ust. 1 pkt 2a i 4a oraz uchylenie ust. 1 pkt 3 i 4, p) art. 31 ust. 1 pkt 3 i 4, przy czym pkt 2 uchylony, r) art. 32 ust. 3 pkt 2, s) art. 33 przez dodanie do ust. 1 pkt 2 lit. c, t) art. 35 ust. 1 i ust. 6, u) art. 37 przez dodanie ust. 1a, w) art. 38 ust. 1 pkt 1, ust. 5 pkt 2 oraz dodanie ust. 3a, ust. 6 i ust. 7, z) dodanie art. 38a, za) art. 39 ust. 1 oraz dodanie ust. 7 i 8, zb) art. 44 ust. 4 pkt 2 lit. b, zc) art. 45 ust. 2 pkt 2 oraz dodanie ust. 1 pkt 4, zd) art. 46 ust. 5 oraz dodanie ust. 6 i 7, zd) art. 50 ust. 2 pkt 5 oraz dodanie ust. 4, ze) art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz dodanie ust. 2a i 2b, zf) art. 52 ust. 1, zg) dodanie art. 52a, zh) art. 53 ust. 5 oraz dodanie ust. 4a, zi) dodanie art. 53a, zj) dodanie art. 54a i 54b, zk) art. 56 ust. 2 oraz dodanie ust. 2a, zl) dodanie art. 57a-57d dotyczących upoważnienia ministra właściwego ds. transportu do powołania komisji ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych oraz określenia w trybie rozporządzenia zasad funkcjonowania komisji, przy czym wyznaczono również powinności dyrektorowi wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w zakresie wyboru dostawcy systemu teleinformatycznego, zł) w art. 58 uchylono ust. 4, zm) art. 61 ust. 1, zn) dodanie do art. 63 ust. 1a, zo) dodanie art. 63a, zp) art. 64 ust. 6 oraz dodanie ust. 7a i 7b, zr) art. 66 ust. 1 pkt 4, zs) dodanie do art. 68 ust. 1a, zt) art. 70 ust. 2, zu) art. 71 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz dodanie ust. 6, zw) art. 82 ust. 1 pkt 3, zz) art. 92 ust. 1 pkt 1, zza) art. 98 ust. 1, zzb) art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. d oraz ust. 2 pkt 2, zzc) art. 102 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, zzd) dodanie art. 104a, zze) art. 112 ust. 3, zzf) dodanie do art. 119 ust. 5a i 5b, zzg) art. 125, zzh) do art. 128 dodano ust. 3a. Zmiany weszły w życie 24 sierpnia 2014 r. z wyjątkiem pkt d-f, które obowiązują od 25 października 2014 r. i pkt l, pkt o w zakresie ust. 4a, a także pkt zd w zakresie ust. 2 pkt 5, które obowiązują od 1 stycznia 2015 r.;

6)

artykułem 5 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 541) nadano nowe brzmienie: art. 11 ust. 6, art. 12 ust. 3, art. 91 ust. 5 pkt 1, art. 103 ust. 2, 4 i 6, art. 104, a także art. 139 pkt 3 oraz dodano: do art. 12 ust. 1a, do art. 13 ust. 7, do art. 22 ust. 2a, do art. 50 ust. 3a, do art. 102 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a-1e i ust. 3, do art. 103 ust. 1 pkt 5 i 6, do art. 139 pkt 2a. Zmiany weszły w życie 18 maja 2015 r. z wyjątkiem art. 102 ust. 1b, które obowiązują od 4 czerwca 2018 r.;

7)

artykułem 6 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1273) nadano nowe brzmienie: art. 98 ust. 4 i ust. 6, art. 103 ust. 2, art. 138b ust. 1 i art. 139 pkt 3, oraz dodano do art. 2 pkt 3, do art. 92 ust. 4, do art. 138b ust. 1a, w art. 125 pkt 10 uchylono lit. c-f. Zmiany weszły w życie 4 czerwca 2018 r. z wyjątkiem art. 125, art. 138b i 139, które obowiązują od 15 września 2015 r.;

8)

artykułem 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2183) nadano nowe brzmienie: art. 103 ust. 1 pkt 6, art. 134 ust. 5, art. 135a, art. 136 ust. 1-4, art. 138a, art. 138b ust. 1 i 1a oraz art. 139 pkt 3. Zmiany weszły w życie 31 grudnia 2015 r.;

9)

artykułem 40 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045) dodano art. 18b dotyczący zachowania ważności dokumentów w postaci prawa jazdy i pozwolenia mimo ówczesnej zmiany nazw miejscowości i powiatów. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.;

10)

artykułem 29 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2281) nadano nowe brzmienie: art. 20 ust. 1, art. 48, art. 74, art. 105 ust. 1, art. 124 ust. 10, art. 136 ust. 5, art. 138b ust. 2 oraz dodano: art. 48a, art. 74a, art. 105 ust. 2a, art. 124 ust. 12. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2016 r. z wyjątkiem art. 105 ust. 1 i ust. 2a, które obowiązują od 4 czerwca 2018 r.;

11)

artykułem 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. poz. 1327) nadano nowe brzmienie: art. 109 ust. 2 pkt 1 i ust. 5, art. 122 ust. 1 pkt 1 oraz dodano: art. 106 ust. 3, art. 107 ust. 3a, art. 109 ust. 1a, 1b, 2a, 4a i 4b, równocześnie uchylono art. 107 ust. 7. Zmiany weszły w życie 4 stycznia 2016 r.

12)

artykułem 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 27) nadano nowe brzmienie: art. 8 ust. 3, art. 11 ust. 1 pkt 5. Oświadczenia, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p. złożone przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia przepisu uznaje się za spełniające wymagania oświadczeń w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Zmiana weszła w życie 23 stycznia 2016 r.;

13)

artykułem 51 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1893) nadano nowe brzmienie: art. 28 ust. 4 pkt 2, art. 85 ust. 4 pkt 2, art. 115 ust. 2 pkt 2. Zmiany weszły w życie 19 maja 2016 r.;

14)

artykułem 54 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2234) nadano nowe brzmienie art. 106 ust. 3. Zmiana weszła w życie 2 lipca 2016 r.;

15)

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 8 czerwca 2016 r., K 37/13 (Dz.U. poz. 1241), orzekł, że art. 53 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 54 ust. 5 pkt 1 u.k.p. w zakresie, w jakim nie przewiduje udzielenia przez władze publiczne efektywnej pomocy osobie niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia w zapewnieniu pojazdu na potrzeby praktycznej części egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B: a) jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP oraz nie jest niezgodny z zasadą sprawiedliwości społecznej wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP, b) jest niezgodny z art. 69 Konstytucji RP oraz art. 20 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169). Wejście w życie 16 sierpnia 2016 r.;

16)

artykułem 108 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1797) nadano nowe brzmienie art. 27 ust. 6. Zmiana weszła w życie 7 października 2016 r.;

17)

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 11 października 2016 r., K 24/15 (Dz.U. poz. 2197), orzekł, że art. 102 ust. 1 pkt 4 i ust. 1c u.k.p. w zw. z art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. a ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.): a) w zakresie, w jakim przewiduje stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn, sankcji administracyjnej w postaci zatrzymania prawa jazdy i odpowiedzialności prawnokarnej za wykroczenie, jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego 22 listopada 1984 r. w Strasburgu (Dz.U. z 2003 r. Nr 42, poz. 364) i art. 14 ust. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167), b) w zakresie, w jakim nie przewiduje sytuacji usprawiedliwiających - ze względu na stan wyższej konieczności - kierowanie pojazdem z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, jest niezgodny z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Wejście w życie 29 grudnia 2016 r.;

18)

artykułem 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2001) nadano nowe brzmienie: art. 46 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 102 ust. 1d, art. 103 ust. 1 pkt 5, art. 134 ust. 5, art. 135a, art. 136 ust. 1-4, art. 138a, art. 138b ust. 1 i ust. 1a, art. 139 pkt 3. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2017 r.;

19)

artykułem 128 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948) nadano nowe brzmienie art. 109 ust. 5. Zmiana weszła w życie 1 marca 2017 r.;

20)

artykułem 88 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) nadano nowe brzmienie art. 31 ust. 1 pkt 5, art. 41 ust. 1, art. 58 ust. 1 pkt 1 oraz art. 117 ust. 2 pkt 1. Zmiany weszły w życie 1 września 2017 r.;

21)

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 14 grudnia 2017 r., K 36/15 (Dz.U. poz. 2418), orzekł, że art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978) w zakresie, w jakim przewiduje pobranie opłaty ewidencyjnej i opłaty za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy z powodu konieczności zmiany zawartych w nim danych, wynikającej ze zmiany stanu faktycznego spowodowanej działaniem organów władzy samorządowej, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP. Wejście w życie 22 grudnia 2017 r.;

22)

artykułem 324 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 575) w: art. 8 ust. 3 pkt 2 i 3, art. 106 ust. 3 i art. 109 ust. 5 wyrazy „Biura Ochrony Rządu” zastąpiono wyrazami „Służby Ochrony Państwa”. Zmiany weszły w życie 1 lutego 2018 r.;

23)

artykułem 139 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 650) nadano nowe brzmienie: art. 28 ust. 1 i 8, art. 33 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 38 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 4 lit. a, art. 85 ust. 1 i 8, art. 87 ust. 3 pkt 2, art. 114 ust. 1, art. 115 ust. 6, art. 130 ust. 6 pkt 1; dodano art. 28a i 28b, art. 45 ust. 1a i ust. 4-7, art. 45a, 85a i 85b, art. 88 ust. 5a i 5b, art. 88a i 88b, art. 115a i 115b, art. 118 ust. 4a i 4b. Zmiany weszły w życie 30 kwietnia 2018 r.;

24)

artykułem 1 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. poz. 728) nadano nowe brzmienie: art. 56 przez dodanie ust. 4-6. Zmiany weszły w życie 14 maja 2018 r.;

25)

artykułem 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 957) nadano nowe brzmienie art. 124 ust. 10, art. 136 ust. 1-4, art. 138a i art. 138b ust. 1 i 1a; dodano art. 33 ust. 3 pkt 2a, art. 38 ust. 3 pkt 2a, art. 58 ust. 3 pkt 2a, art. 71 ust. 2 pkt 3, art. 77 ust. 3 pkt 2a, art. 86 ust. 3 pkt 4, art. 87 ust. 4 pkt 2a, art. 116 ust. 3 pkt 1a, art. 117 ust. 6 pkt 2a, art. 118 ust. 6 pkt 3; uchylono ust. 12 art. 124. Ponadto w art. 43 ust. 2 pkt 4, art. 44 ust. 3 pkt 2, art. 48a, art. 67 ust. 2 pkt 2, art. 74a, art. 92 ust. 2 i ust. 3 pkt 2, art. 99 ust. 2 pkt 1 lit. b i ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 102 ust. 1b oraz art. 103 ust. 2 użyte w różnym przypadku wyrazy „administrator centralnej ewidencji kierowców” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji”. Zmiany weszły w życie 4 czerwca 2018 r., przy czym od 23 sierpnia 2018 r. obowiązują zmiany w art. 33, 38, 58, 71, 77, 86, 87, 116, 117 i 118, a zmiany w art. 124 – 6 czerwca 2018 r.;

26)

artykułem 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1039) nadano nowe brzmienie art. 106 ust. 3. Zmiana obowiązuje od 14 czerwca 2018 r.;

27)

artykułem 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. poz. 1099) nadano nowe brzmienie art. 102 przez dodanie ust. 1aa i 1da. Zmiany obowiązują od 22 czerwca 2018 r.;

28)

artykułem 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. poz. 1284) nadano nowe brzmienie art. 11 ust. 1 przez dodanie pkt 6, także art. 16 ust. 2 przez dodanie pkt 5. Zmiany obowiązują od 18 lipca 2018 r.;

29)

artykułem 36 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1544) w art. 27 ust. 6 sformułowanie „podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP”, zastąpiono pojęciem „podpisu zaufanego”, a w art. 136 ust. 1-4 wyrazy „art. 12 ust. 2” zastąpiono wyrazami „art. 13 ust. 2”. Zmiany obowiązują od 11 września 2018 r.;

30)

artykułem 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. poz. 1098) dokonano zmian w art. 3 przez dodanie ust. 3a i w art. 56 przez dodanie ust. 7 i 8. Zmiany obowiązują od 1 października 2018 r.;

31)

artykułem 108 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. z 2021 r. poz. 170) nadano nowe brzmienie art. 45a, 88b i 118b. Zmiany obowiązują od 25 listopada 2018 r.;

32)

artykułem 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. poz. 2172) nadano nowe brzmienie art. 6 ust. 3 pkt 4, w myśl którego na terytorium RP prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania: a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg oraz b) motocyklem trójkołowym – pod warunkiem że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat. Zmiany weszły w życie 22 grudnia 2018 r.;

33)

artykułem 29 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. poz. 2244) nadano nowe brzmienie art. 66 ust. 1 pkt 8 oraz uchylono lit. d w art. 32 ust. 1 pkt 2 i w art. 40 ust. 1 pkt 3. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2019 r.;

34)

artykułem 30 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245) dokonano zmian w art. 21 ust. 1 i 3, art. 23 ust. 1 pkt 2, art. 26 ust. 3 i 5, art. 46 ust. 3 pkt 2 lit. c, art. 47 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 7-8 i ust. 2, art. 76 ust. 2, art. 78, art. 79 ust. 4, art. 81 ust. 1 i 2, art. 83 ust. 2; dodano art. 79a, art. 82 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 83 ust. 6 i 7, art. 83a, art. 84 ust. 1a. Zmiany dot. art. 26 ust. 5 pkt 2, art. 46 ust. 3 pkt 2 lit c i art. 47 ust. 3 obowiązują od 1 września 2019 r., a pozostałe z wymienionych – od 1 stycznia 2019 r.;

35)

artykułem 27 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 60) w art. 27 ust. 6 wyrazy „lub podpisem zaufanym” zastąpiono wyrazami „podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”. Zmiana obowiązuje od 1 marca 2019 r.;

36)

artykułem 68 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (tekst. jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1394 ze zm.) uchylono art. 19 u.k.p. Zmiana obowiązuje od 12 lipca 2019 r.;

37)

artykułem 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287) nadano nowe brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 75 ust. 1 pkt 7 u.k.p. Zmiany obowiązują od 1 września 2019 r.;

38)

artykułem 8 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1517) nadano nowe brzmienie art. 16a, art. 51 ust. 2a pkt 1, art. 102 ust. 1 pkt 1 i ust. 1c, art. 104a ust. 1, art. 106, art. 109 ust. 5a. Zmiany obowiązują od 4 września 2020 r.;

39)

artykułem 59 ustawy z 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2020) nadano nowe brzmienie art. 53 ust. 5 przez zastąpienie wyrazów „specyfikację istotnych warunków zamówienia” wyrazami „dokumenty zamówienia” oraz art. 57b w miejsce wyrazów „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych” wprowadzono wyrazy „ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019)”. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2021 r.;

40)

artykułem 4 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 720) nadano nowe brzmienie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 8 ust. 1 pkt 10 i art. 17 ust. 2 pkt 2. Zmiany obowiązują od 20 maja 2021 r.;

41)

artykułem 4 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1997) nadano nowe brzmienie art. 2 pkt 4, art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 2e i 2f, art. 15 ust. 2 i 2a-2c, art. 16a, art. 20 ust. 2a i 2b, art. 33 ust. 1a, art. 34 ust. 1, art. 39 ust. 7a, art. 51 ust. 2c, art. 57 ust. 2, art. 57a i 57d, art. 63, art. 64, art. 67 ust. 1a, art. 71 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 75, art. 77, art. 79 ust. 2, art. 81 ust. 1 pkt 3, art. 84 ust. 1, art. 87 ust. 3 pkt 1a, art. 99 ust. 1-3, art. 101, art. 102, art. 103 ust. 1 i ust. 3, art. 104a, art. 105 ust. 3 i ust. 5, art. 118 ust. 5 pkt 2, art. 119 ust. 5c, art. 122 ust. 1 pkt 1 i art. 138a ust. 1; dodano art. 14b, art. 15a, art. 98a, art. 103a oraz uchylono art. 11 ust. 5. Obowiązują od 5 grudnia 2021 r., 1 stycznia i 5 kwietnia 2022 r. i 1 stycznia 2030 r.;

42)

artykułem 9 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2269) nadano nowe brzmienie art. 6 ust. 3 pkt 4. Zmiana obowiązuje od 14 grudnia 2021 r.;

43)

artykułem 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2328) nadano nowe brzmienie art. 92 ust. 4 pkt 1, art. 98, art. 102, art. 104a ust. 1 i art. 136. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem art. 136, którego zmiana wchodzi w życie 16 września 2022 r.;

44)

artykułem 46 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. poz. 2490) nadano nowe brzmienie art. 26 ust. 1 pkt 3. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

45)

artykuł 751 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655) nadano nowe brzmienie art. 5 ust. 2, art. 10 ust. 4, art. 83 ust. 1 i art. 86 ust. 1. Zmiana obowiązuje od 23 kwietnia 2022 r.;

46)

artykułem 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (Dz.U. poz. 1002) nadano nowe brzmienie art. 16a ust. 1 i 2, przy czym uchylono ust. 3-6, a w art. 51 ust. 2a pkt 1 po wyrazach „z systemem” dodano wyrazy „teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców”. Zmiana obowiązuje od 13 maja 2022 r.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres regulacji

1.

Artykuł 1ustawy określił zakres jej regulacji w postaci sześciu kluczowych zagadnień sformułowanych jednoznacznie, a zatem jest to katalog zamknięty. Można w nich wyróżnić trzy grupy zadań, a mianowicie wymagania w stosunku do kierujących pojazdami, zakres i sposób prowadzenia badań lekarskich i psychologicznych, nie tylko kandydatów i uprawnionych do kierowania, lecz także wszystkich podmiotów, które biorą czynny udział w przygotowaniu kierowcy do uczestnictwa w ruchu, a więc instruktorów i egzaminatorów, a także sferę nie mniej ważną, którą jest doskonalenie techniki jazdy. Słusznie ustawodawca na pierwszych miejscach wymienił wymagania wobec kierujących pojazdami na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i w strefach ruchu. Nie podlega dyskusji, że od umiejętności kierującego pojazdem i jego dojrzałości psychofizycznej zależy bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Zatem należy dołożyć najwyższej staranności w perfekcyjnym przygotowaniu go do uczestnictwa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX