Felchner Krzysztof, Jankowska Marlena, Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2013
Stan prawny: 21 maja 2013 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.Uwagi ogólne

Podstawą przyjęcia regulacji poświęconej informacji przestrzennej było ustanowienie przez Parlament Europejski i Radę w dniu 14 marca 2007 r. dyrektywą 2007/2/WE infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie „INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe” (INSPIRE) (Dz. Urz. UE L 108 z 25.04.2007, s. 1). Projekt INSPIRE będzie opierać się na połączonych infrastrukturach informacji przestrzennej, ustanowionych początkowo i prowadzonych w pojedynczych państwach członkowskich (por. pkt 5 preambuły dyrektywy INSPIRE). Dla Polski oznaczało to zobowiązanie do terminowego utworzenia Polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, której pierwszym elementem jest wprowadzenie do prawa polskiego odpowiednich przepisów. Zgodnie z art. 24 ust. 1dyrektywy INSPIRE państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzenia w życie ustawy oraz przepisów wykonawczych niezbędnych do wykonania dyrektywy INSPIRE najpóźniej w terminie do dnia 15 maja 2009 r. (por. uzasadnienie do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX