Kropiwnicki Jarosław, Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2013
Stan prawny: 19 sierpnia 2013 r.
Autor komentarza:

Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Ustawa o funduszach inwestycyjnych uchwalona 27 maja 2004 r. (Dz. U. z 28 czerwca 2004 r. Nr 146, poz. 1546) zastąpiła dotychczasowy akt normatywny określający zasady tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, tj. ustawę z 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych, która oparta była w dużej mierze na rozwiązaniach przewidzianych w dyrektywie Rady Unii Europejskiej nr 85/611/EEC z 20 grudnia 1985 r. (znowelizowanej następnie aktem nr 88/220/EEC z 22 marca 1988 r.) o instytucjach zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (ang. Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities,w skrócie: UCITS). Głównym założeniem tej dyrektywy była koordynacja regulacji prawnych w zakresie instytucji zbiorowego inwestowania w państwach członkowskich UE. W perspektywie oczekiwanego wówczas członkostwa Polski w strukturach europejskich szczególnego znaczenia nabrała konieczność harmonizacji polskiego prawa z systemem prawnym Unii Europejskiej, w tym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX