Grzegorczyk Filip (red.), Mituś Ambroży (red.), Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 29 lipca 2021 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot ustawy

1.

Rozdział pierwszy komentowanej ustawy składa się z dwóch przepisów merytorycznych wydzielonych do części ogólnej. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (§ 20 i 21 Załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283), wydanego na podstawie art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy z 8.08.1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2021 r. poz. 178), w przepisach tych zamieszczono określenie zakresu spraw regulowanych przedmiotowym aktem (zakres normowania ustawy), a w art. 1 oraz w art. 2 objaśnienia użytych w ustawie określeń (słowniczek). Omawiana ustawa jest wynikiem implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z 22.10.2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, dlatego też zasadniczo jej zakres przedmiotowy oraz definicje legalne są efektem przeniesienia na grunt krajowy regulacji unijnej i do tej również należy odwoływać się, dokonując wykładni...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX