Grzegorczyk Filip (red.), Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2013
Stan prawny: 15 października 2012 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Norma art. 1 komentowanej ustawy wyznacza przedmiotowy zakres regulowanej materii oraz cele, które mają być przez tę regulację realizowane. Przyjęto na gruncie ustawy o działalności leczniczej tradycyjną technikę legislacyjną polegającą na wskazaniu na samym początku w jej części ogólnej ram prawnych i prakseologicznych ustawy. Zabieg taki ma nie tylko zadanie porządkujące, ale powinien również zmierzać do ustanowienia istotnej wskazówki interpretacyjnej do wskazania zakresu znaczeniowego regulacji szczegółowej [np. na podstawie treści art. 1 pkt 2 ustawy można byłoby wywieść, że nie normuje ona zasad funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a będących przedsiębiorcami - podmioty te miałyby podlegać innym, bardziej generalnym unormowaniom, w tym zwłaszcza ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.); ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); ustaw...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX