Kumela-Romańska Magdalena, Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Stan prawny: 1 lipca 2022 r.
Autor komentarza:

Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:

Uwagi wprowadzające

Od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej polityka migracyjna naszego kraju stanowi element europejskiej polityki migracyjnej. W tym czasie obowiązywały dwie ustawy o cudzoziemcach: ustawa z 13.06.2003 r. oraz obecnie obowiązująca ustawa z 12.12.2013 r. W uzasadnieniu rządowego projektu ustawy o cudzoziemcach z 12.12.2013 r. zostało wyraźnie podkreślone, że podstawowa koncepcja polityki migracyjnej oraz rozwiązania obowiązujące na gruncie ustawy z 13.06.2003 r. o cudzoziemcach merytorycznie spełniały wymogi unijne (zob. uzasadnienie rządowego projektu ustawy o cudzoziemcach z 2013 r. – druk sejmowy nr 1526 z 3.07.2013 r., s. 2 i 6). Decyzja o wprowadzeniu nowej (obecnie obowiązującej) regulacji spowodowana była głównie tym, że wielość nowelizacji uczyniła dotychczas obowiązującą ustawę nieczytelną, przede wszystkim dla cudzoziemców.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Wbrew kategorycznemu brzmieniu przepisu ustawa nie reguluje całościowo problematyki legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Pod względem podmiotowym odnosi się ona wyłącznie do cudzoziemców, którzy nie podlegają wyłączeniu spod jej regulacji na mocy art. 2. Pod względem przedmiotowym stanowi fragment regulacji, którego uzupełnieniem są przepisy ustawy z 13.03.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1108) oraz obowiązujące w tym zakresie akty prawne wydawane w ramach Unii Europejskiej. W tym obszarze podstawowe znaczenie ma tzw. Dorobek Schengen, który stanowią: układ z 14.06.1985 r. pomiędzy państwami Beneluksu, Niemcami i Francją w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz.Urz. WE L 239 z 2000 r., s. 13), Konwencjawykonawcza do Układu z Schengen z 19.06.1990 r., związany z nią akt końcowy i Wspólne Deklaracje (Dz.Urz. WE L 239, z 2000 r., s. 19), umowy akcesyjne oraz decyzje i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX