Ślebzak Krzysztof (red.), Ślebzak Małgorzata (red.), Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2018
Stan prawny: 1 maja 2018 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Komentarz

Autorzy fragmentu:

Przedmowa

Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym powstała w wyniku wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.05.2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającej dyrektywę Rady 84/253/EWG. Jednocześnie zawiera ona szereg przepisów wykonawczych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego. Dokonuje również poszerzenia zakresu dotychczasowej regulacji, istotnie zmieniając przepisy ustawy o rachunkowości oraz innych ustaw.

W niniejszym komentarzu podjęto próbę przedstawienia omawianych zagadnień z perspektywy zarówno prawa Unii Europejskiej, jak i prawa krajowego. W niezbędnym zakresie uwzględniono również wewnętrzne regulacje, wynikające z aktów stanowionych przez organy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Dzięki temu poszczególne kwestie prezentowane są z bardzo szerokiej perspektywy normatywnej. Przyjęcie takiego założenia wywoływało jednocześnie szereg trudności związanych z wykładnią poszczególnych regulacji, co wynika zarówno z niedoskonałej jakości stanowionego prawa, jak i z faktu, że akurat dla działalności biegłych rewidentów i firm audytorskich bardzo istotne znaczenie mają regulacje wewnętrzne, w tym zwłaszcza uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Ich drobiazgowy i szczegółowy charakter, jak również stosowana w nich terminologia, często odrębna zarówno od ustawowej, jak i unijnej, powoduje, że unormowania te zaczynają całkowicie samodzielnie determinować prawa i obowiązki biegłych rewidentów oraz firm audytorskich. To samo spostrzeżenie można również odnieść do prawa Unii Europejskiej dotyczącego komentowanej dziedziny, którego implementacja i stosowanie w polskim porządku prawnym stanowi wyzwanie zarówno dla prawodawcy, jak i osób, które w praktyce stosują przedmiotowe regulacje.

Komentowana tematyka ze względu na stan normatywny należy zatem do bardzo skomplikowanych i złożonych. Rozstrzyganiu omawianych kwestii spornych towarzyszyło wiele wątpliwości, których jednoznaczne rozwianie często nie było możliwe. Z tego powodu kontrowersyjne zagadnienia prezentowano w taki sposób, aby nie zamykać dalszej dyskusji, a wręcz przeciwnie – zachęcać do podejmowania polemiki. Jednocześnie stwierdzić trzeba, że niniejszy komentarz nie wyczerpuje bogatej problematyki, która została uregulowana w analizowanych aktach prawnych. Skłania więc do dalszej dyskusji oraz publikowania opracowań, które powinny się przyczynić do rozwiązania pojawiających się problemów związanych z wykładnią i stosowaniem ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Nie tylko wpłynie to pozytywnie na jakość wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów, lecz także przyczyni się do wszechstronnego wyjaśnienia statusu tych osób, firm audytorskich oraz zasad sprawowania nadzoru publicznego zarówno przez Komisję Nadzoru Audytowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego, jak i samorząd zawodowy – Polską Izbę Biegłych Rewidentów.

Małgorzata Ślebzak

Krzysztof Ślebzak

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.Cel ustawy

Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ma na celu transpozycję do krajowego porządku prawnego postanowień nowych przepisów prawa UE z zakresu audytu obejmujących:

1)

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE z 16.04.2014 r. zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.Urz. UE L 158, s. 196);

2)

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE z 17.05.2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającą dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.Urz. UE L 157, s. 87);

3)

dyrektywęParlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającą dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.Urz. UE L 182,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX