Sieradzka Małgorzata, Tryb postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2009
Stan prawny: 24 lutego 2009 r.
Autor komentarza:

Tryb postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie. Komentarz

Autor fragmentu:
§ 1Zakres rozporządzenia

Rozporządzenie określa tryb postępowania w przypadku wystąpienia przez przedsiębiorców do Prezesa UOKiK z wnioskami o odstąpienie od wymierzenia lub obniżenie kary pieniężnej. Przepisy rozporządzenie regulują:

*

zasady przyjmowania i rozpatrywania wniosków,

*

warunki formalne wniosków,

*

sposób zawiadamiania przedsiębiorców o stanowisku Prezesa UOKiK,

*

podstawy wydania decyzji o odstąpieniu od wymierzenia lub obniżeniu kary pieniężnej.

Postanowienia rozporządzenia znajdują zastosowanie wyłącznie do porozumień ograniczających konkurencję. W związku z tym możliwość odstąpienia od wymierzenia lub obniżenie kary dotyczy kar pieniężnych nakładanych na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 lub 2 u.o.k.k.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access