Wróbel Andrzej (red.), Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz. Tom I (art. 1-60)

Komentarze
Opublikowano: LEX 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz. Tom I (art. 1-60)

Autor fragmentu:

PRZEDMOWA

Od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej mijają cztery lata. W tym czasie nie tylko znacznie pogłębiły się europejskie procesy integracyjne, lecz także wzrosło zainteresowanie polskiej nauki i praktyki stosowania prawa kontekstem prawnym tych procesów. Sądy polskie stosują prawo europejskie z coraz głębszą, wszechstronną i ugruntowaną znajomością skomplikowanych i wielostronnych relacji między prawem wspólnotowym i prawem polskim, rozwija się w szybkim tempie naukowa refleksja nad prawem europejskim i jego przemożnym oddziaływaniem na prawo polskie, przedsiębiorcy i obywatele RP szeroko korzystają z uprawnień zakotwiczonych w przepisach prawa europejskiego. Prawo traktatowe, stanowiące "konstytucyjną" podstawę integracji europejskiej, nie jest jednak w dostatecznym stopniu znane opinii publicznej, a praktyka stosowania prawa domaga się bardziej pogłębionych i rzetelnych informacji o zakresie i treści przyjętych w nim rozwiązań prawnych.

Niniejszy komentarz ma w założeniu czynić zadość zarówno wymaganiom teoretyków i dogmatyków prawa poprzez wskazanie aktualnego stanu badań naukowych nad problemami wynikającymi ze stosowania i interpretacji prawa traktatowego, jak i wymaganiom praktyki stosowania prawa przez szerokie uwzględnienie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji. Autorzy, redaktorzy poszczególnych tomów komentarza i redaktor naczelny są świadomi, że cele naukowe i pragmatyczne mogą być zrealizowane w różnym stopniu, jednakże konieczność podjęcia się tego przedsięwzięcia nigdy nie budziła wątpliwości.

W dziele, jakim jest opracowanie trzech tomów komentarza do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, uczestniczyła duża grupa badaczy, głównie młodego pokolenia, z większości polskich ośrodków naukowych. Za ich życzliwą, przyjacielską współpracę w tworzeniu niniejszego komentarza składam Im wszystkim wyrazy serdecznego podziękowania. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się Redaktorom poszczególnych tomów komentarza, którzy bieżąco, z determinacją i olbrzymim zaangażowaniem czuwali nad procesem ich powstawania.

Praca nad komentarzem zgromadziła najlepszych i uznanych specjalistów prawa wspólnotowego. Poglądy w nim wyrażane są osobistymi poglądami poszczególnych Autorów, za które ponoszą Oni pełną odpowiedzialność naukową.

Niniejszy tom uwzględnia stan prawa i doktryny prawa wspólnotowego na dzień 1 czerwca 2008 r., w tym informacje o odnośnych rozwiązaniach prawnych przyjętych w Traktacie lizbońskim.

Przytoczony w komentarzu tekst przepisów Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską został zaczerpnięty z Systemu Informacji Prawnej LEX.

Warszawa, 19 czerwca 2008 r.

Andrzej Wróbel

redaktor naczelny

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Literatura polska:

Barcz J., Na drodze do "Traktatu reformującego" UE - główne problemy proceduralne i instytucjonalne, EPS 2007, nr 9 (2007a); Barcz J., Traktat reformujący UE - "mapa drogowa", forma traktatu, propozycje zasadniczych zmian (w:) J. Barcz (red.), Traktat reformujący Unię Europejską. Mandat Konferencji Międzyrządowej- analiza prawno-polityczna. Wnioski dla Polski. Materiały z konferencji ekspertów 11 lipca 2007 r., Warszawa 2007 (2007b); Barcz J. (red.), Przyszły Traktat Konstytucyjny. Zagadnienia prawno-polityczne, instytucjonalne i proces decyzyjny w UE, Warszawa 2004; Barcz J., Traktat z Nicei. Zagadnienia prawne iinstytucjonalne, Warszawa 2003; Cała-Wacinkiewicz E., Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2007; Całus A., Charakter prawny Wspólnot Europejskich, PiP 1962, z. 4; Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, Warszawa 2002; Jedlecka W., Pojmowanie autonomii prawa wspólnotowego (w:) S. Wronkowska (red.), Polska...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX