Rączka Piotr (red.), Świadczenia rodzinne. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2023
Stan prawny: 1 kwietnia 2023 r.
Autorzy komentarza:

Świadczenia rodzinne. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy

1.Uwagi ogólne

System świadczeń rodzinnych w Polsce jest podstawowym instrumentem polityki rodzinnej, rozumianej jako całokształt norm prawnych, działań i środków, które państwo kieruje na stworzenie odpowiednich warunków, sprzyjających powstaniu i funkcjonowaniu rodziny . Wszelkie działania państwa będą więc wyrazem dążenia do tego, aby wspierać rodzinę w realizowaniu wszystkich ważnych jej funkcji: prokreacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej . Świadczenia rodzinne stanowią przy tym główny filar wsparcia rodziny. Nie każda rodzina może być jednak objęta przedmiotowym wsparciem, a jedynie taka, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej . Nie należy jednak zapominać, że zasadą jest utrzymywanie się poszczególnych osób, opierając się na własnych środkach, zaś pomoc państwa powinna mieć charakter akcesoryjny i być świadczona wyłącznie w stosunku do tych jednostek, które nie potrafią zaspokoić swych potrzeb we własnym zakresie....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX