Czyżewska Katarzyna (red.), Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52-64 ustawy - Prawo farmaceutyczne

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 1 lipca 2020 r.
Autorzy komentarza:

Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52-64 ustawy - Prawo farmaceutyczne

Autor fragmentu:

Wstęp

Zajmując się na co dzień doradztwem w sprawach reklamy leków, zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, jakim wyzwaniem jest prowadzenie skutecznych działań reklamowych w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Ustawa z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne, rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21.11.2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych, a także przyjęte przez organizacje branżowe zasady etyki mocno ograniczają swobodę reklamodawców i twórców reklamy, a prawnikom sprawiają spore trudności interpretacyjne. Zauważyliśmy, że wśród spływających do nas zapytań o zgodność reklamy z prawem wiele kwestii się powtarza, co skłoniło nas do usystematyzowania zbieranej przez lata wiedzy i opracowania książki, która będzie codziennym wsparciem dla osób zajmujących się reklamą leków.

Jednocześnie nie sposób zajmować się w praktyce reklamą leków bez znajomości decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie zgodności reklamy produktu leczniczego z obowiązującymi przepisami. Organ ten, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego, sprawuje nadzór nad reklamą leków, a rozstrzygnięcia GIF w sprawach konkretnych działań reklamowych stanowią cenne źródło wiedzy o tym, jak należy interpretować przepisy rozdziału 4 ustawy.

Chcemy, aby przygotowany przez nas komentarz był praktycznym i wygodnym źródłem wiedzy dla Czytelników, dlatego każdy aspekt reklamy czy promocji leków prezentujemy z uwzględnieniem praktyki organu – Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz orzecznictwa sądów. W komentarzu uwzględniliśmy nie tylko decyzje stwierdzające naruszenie tych przepisów, ale również te, w których Główny Inspektor Farmaceutyczny umorzył postępowanie, nie znajdując w danym przypadku podstaw do nakazania zaprzestania prowadzenia reklamy.

Kiedy reklama leku nie jest reklamą, tylko informacją medyczną? Jaką reklamę produktu leczniczego adresować do publicznej wiadomości, a jaką do profesjonalistów – osób wykonujących zawody medyczne? Czy reklama korporacyjna również podlega ograniczeniom? I wreszcie, jak znaleźć właściwy balans pomiędzy skutecznością przekazu reklamowego a jego zgodnością z prawem? Na te i inne pytania staramy się odpowiedzieć na kartach niniejszej publikacji.

Katarzyna Czyżewska

Autorzy fragmentu:
Art. 52art(52)Definicja reklamy produktu leczniczego

1.Uwagi ogólne

Założeniem i celem każdej reklamy jest zachęcenie konsumentów do skorzystania z usługi lub zakupu danego produktu, a co za tym idzie, zwiększenie wielkości sprzedaży. Przedsiębiorcy na różne sposoby chcą nakłonić konsumentów do skorzystania ze swojej oferty, w szczególności prezentując produkt lub usługę w jak najkorzystniejszym świetle. Należy jednak mieć na uwadze, że wspomniana prezentacja nie może odbywać się w sposób zupełnie dowolny – prowadzenie działalności reklamowej podlega bowiem pewnym zasadom oraz ograniczeniom. Wśród ogólnych zasad prowadzenia reklamy wskazać można chociażby zakaz wprowadzania w błąd poprzez rozpowszechnienie nieprawdziwych informacji o oferowanych produktach czy usługach (zob. art. 14u.z.n.k.). Dodatkowo – w zależności od kategorii usługi lub produktu – zasady i ograniczenia prowadzenia reklamy mogą być uregulowane bardziej szczegółowo i restrykcyjnie. Przykładem takiej kategorii produktów są leki,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX