Sobczak Jacek, Radiofonia i telewizja. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: Zakamycze 2001
Stan prawny: 30 kwietnia 2001 r.
Autor komentarza:

Radiofonia i telewizja. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1

1.

Ustawa nie przynosi definicji radiofonii i telewizji. Terminów tych nie definiuje także ustawa z dnia 28 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24; zm.: Dz.U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324; z 1989 r. Nr 34, poz. 187; z 1990 r. Nr 29, poz. 173; z 1991 r. Nr 100, poz. 442; z 1996 r. Nr 114, poz. 542; z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770), której przepisy z mocy art. 3 ustawy o radiofonii i telewizji (dalej zwanej: u.o r.t.) stosuje się posiłkowo do wszystkich spraw nieuregulowanych w u.o r.t., chyba że ustawa stanowi inaczej. Niemniej prawo prasowe (dalej zwane: pr.pr.) posługuje się pojęciami programów radiowych i telewizyjnych, których zakresu i treści jednak nie wyjaśnia (art. 7 ust. 2 pkt 1 pr.pr.); odnośnie do prawa prasowego por. m.in. J. Sobczak, Ustawa prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 1999; tenże, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa-Poznań 1992; tenże, Polskie prawo prasowe, Poznań 1993; tenże, Prawo prasowe w działalności prasy lokalnej, Poznań 1993; tenże,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX