Nowakowski Michał (red.), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2023
Stan prawny: 1 stycznia 2023 r.
Autorzy komentarza:

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot ustawy

1.

Komentowany przepis określa zasady i tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy (Anti-Money Laundering – AML) oraz finansowaniu terroryzmu, jak również warunki wykonywania działalności gospodarczej przez niektóre instytucje obowiązane. W ustawie z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która stanowi implementację dyrektywyParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20.05.2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. dyrektywa AML IV), określono praktycznie wszystkie aspekty dotyczące tego obszaru, w tym zasady wykonywania obowiązków przez szeroki katalog instytucji obowiązanych, m.in. w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego. Określono w niej także wymagania dla niektórych kategorii przedsiębiorców, jak np. dostawcy w zakresie walut wirtualnych, którzy podlegają specyficznym wymogom, m.in. w zakresie obowiązku rejestracji we właściwym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX