Nowicki Józef Edmund, Wiśniewski Piotr, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. V

Komentarze
Opublikowano: WKP 2023
Stan prawny: 28 września 2023 r.
Autorzy komentarza:

Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. V

Autorzy fragmentu:

Od Autorów

Józef Edmund Nowicki

Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko.

Albert Einstein

Piotr Wiśniewski

Wiedzieć, że wiemy, co wiemy, i że nie wiemy tego, czego nie wiemy

– oto prawdziwa wiedza

Konfucjusz

Piąte wydanie Komentarza zawiera obszerne i szczegółowe omówienie wszystkich przepisów ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz tezy i uzasadnienia ponad 1300 orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, okręgowych i administracyjnych oraz opinii Urzędu Zamówień Publicznych.

Szerokie przedstawienie i dogłębna analiza orzecznictwa oraz opinii prawnych Urzędu Zamówień Publicznych są szczególnie istotne dla zrozumienia funkcjonowania procedur udzielania zamówień publicznych w świetle zmieniającego się orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, rozbieżności interpretacyjnych dotyczących przepisów o zamówieniach publicznych, opinii prawnych Urzędu Zamówień Publicznych oraz stanowiska Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wyrażanego w wynikach przeprowadzanych kontroli postępowań o udzielanie zamówień publicznych.

Autorzy w sposób szczególny odnieśli się do wszystkich instytucji prawa zamówień publicznych, wzbogacając je o wnikliwy komentarz i dogłębną analizę orzecznictwa oraz opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych.

Komentarz umożliwi zamawiającym przede wszystkim uniknięcie błędów w toku wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania oraz na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcom umożliwi natomiast uniknięcie odrzucenia oferty oraz skuteczne wnoszenie środków ochrony prawnej.

Publikacja stanowi praktyczne narzędzie pracy dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi – zarówno zamawiających, jak i wykonawców, osób świadczących usługi doradztwa z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych oraz osób wykonujących kontrolę zamówień publicznych. Będzie też cenna dla studentów prawa i słuchaczy studiów podyplomowych z dziedziny zamówień publicznych.

Szerokie podejście do problemu, wnikliwa analiza poszczególnych instytucji ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz starannie wybrane i aktualne orzecznictwo przyczyniają się do tego, że komentarz będzie szczególnie przydatny w zrozumieniu wszystkich procedur udzielania zamówień publicznych oraz doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Stan prawny na dzień 28 września 2023 r.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot regulacji

1.

Ustawa – Prawo zamówień publicznych została uchwalona 11.09.2019 r. i opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2019 r. poz. 2019. Wyznaczono bardzo długie, bo ponad roczne vacatio legis przed wejściem ustawy w życie, które zostało zaplanowane na 1.01.2021 r. Jeszcze przed wejściem w życie ustawy dokonano jej zmian, z których największa została opublikowana w Dz.U. z 2020 r. poz. 2275. W ten sposób po ponad 16 latach obowiązywania ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2004 r. zastąpiła ją nowa regulacja prawna. Aktualna ustawa zawiera 623 artykuły i jest najobszerniejszym jak do tej pory uregulowaniem kwestii zamówień publicznych w Polsce.

2.

Jak stwierdzono w uzasadnieniu do projektu Prawa zamówień publicznych: „Przygotowanie nowej ustawy wychodzi naprzeciw wieloletnim oczekiwaniom zarówno podmiotów publicznych jak i wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne. Ponad 14-letni okres obowiązywania ustawy p.z.p. uchwalonej w zupełnie innych realiach gospodarczych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX