Rogoń Dominika, Prawo zamówień publicznych. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2006
Stan prawny: 1 sierpnia 2006 r.
Autor komentarza:

Prawo zamówień publicznych. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Autor fragmentu:
Art. 2
Art. 2 pkt 2(a)

[Definicja dynamicznego systemu zakupów]

Nowelizacja wprowadza nową postać udzielania zamówienia publicznego - dynamiczny system zakupów. Został on wyróżniony przy pomocy kryterium przedmiotowego oraz kryterium formy. Dynamiczny system zakupów ustanawia się w celu udzielania ograniczonych w czasie zamówień mających za przedmiot dostawy lub usługi powszechnie dostępne. Cechą charakterystyczną tego trybu jest, że zamawiający i wykonawcy przekazują sobie oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia, zaproszenia i inne informacje drogą elektroniczną [zob. bliżej komentarz do art. 102-109 prawa zamówień publicznych (p.z.p.)].

Art. 2 pkt 8

[Zmiana definicji robót budowlanych]

Po zmianie art. 2 pkt 8, na gruncie p.z.p. obecnie przez roboty budowlane rozumie się:

-

wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (art. 3 pkt 7),

-

realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX