Gawrońska-Baran Andrzela i in., Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2024
Stan prawny: 1 lutego 2024 r.
Autorzy komentarza:

Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Wejście w życie ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych oznacza duże zmiany dla wszystkich podmiotów działających na rynku zamówień publicznych. Ustawodawca zdecydował się na kompleksową zmianę systemu udzielania zamówień publicznych i choć zmiany te nie w każdym przypadku mają charakter rewolucyjny, to i tak w sposób istotny wpłyną na tryb pracy zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Po raz pierwszy zdecydowano się na objęcie tak szczegółową regulacją nie tylko etapu udzielania zamówień publicznych, ale także etapów ich wykonywania, jak również planowania i przygotowania. Wyraźnie widać intencję ustawodawcy, by zmienić sposób myślenia jednostek zamawiających o udzielanych zamówieniach, które powinny być w sposób bardziej przemyślany planowane także od strony ekonomicznej. Służyć temu ma m.in. obowiązek dokonywania analiz przedprzetargowych poprzedzających udzielanie przez zamawiających publicznych zamówień klasycznych o wartościach równych lub przekraczających progi unijne. Z kolei wprowadzenie obowiązku dokonywania ewaluacji niektórych kontraktów po ich zakończeniu pomyślane zostało jako narzędzie wspierające eliminację powtarzających się błędów w przygotowaniu i realizacji zamówień publicznych.

Komentarz do nowego Prawa zamówień publicznych, po raz kolejny implementującego do polskiego porządku prawnego przepisy unijnych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, nie jest publikacją, którą można przeczytać w jeden dzień, liczy bowiem ponad tysiąc stron. Nie ma w tym nic zaskakującego – sam akt prawny zawiera 623 artykuły. Autorzy komentarza starali się w oparciu o swoją wiedzę i praktyczne doświadczenia przybliżyć nowy akt prawny jego czytelnikom i zarazem użytkownikom, przekazać komplet informacji ogólnych oraz praktycznych na temat nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych. W publikacji szczegółowo, a zarazem w sposób praktyczny omówiono wszystkie instytucje komentowanej ustawy, a także zasady, tryby udzielania zamówień krajowych i unijnych, kontrolę udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej oraz organy właściwe w sprawach w niej uregulowanych. Komentarz uwzględnia orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz doświadczenia dotychczasowej praktyki w zakresie zachowującym ich aktualność na gruncie nowych przepisów. Komentarz pomaga poruszać się po ustawie i jej nowych rozwiązaniach prawnych, a także zawiera wytyczne pomocne w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania na wybór wykonawcy ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnice w podejściu do procedur pomiędzy dotychczasowymi a nowymi przepisami. W komentarzu autorzy dają wytyczne, jak rozumieć intencje krajowego i unijnego prawodawcy. Liczne wskazówki, praktyczne przykłady pozwolą wyeliminować ewentualne błędy zamawiających i wykonawców podczas stosowania nowego Prawa zamówień publicznych.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot regulacji

1.

Ustawa reguluje nie tylko zamówienia publiczne, ale także konkursy, począwszy od określenia podmiotów zobowiązanych do stosowania jej przepisów, wyłączeń, przez etap przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia aż po środki ochrony prawnej i kontrolę. Nowością w stosunku do Prawa zamówień publicznych z 2004 r. jest uregulowanie w ustawie zasad pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego.

2.

Przepisy ustawy zostały pogrupowane w działy, rozdziały oraz oddziały. Wyszczególniono aż 13 następujących działów:

I.

Przepisy ogólne.

II.

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

III.

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne.

IV.

Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych.

V.

Zamówienia sektorowe.

VI.

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

VII.

Umowa w sprawie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX